עמוד:799

פרק יג א ביום ההוא נקרא בספר משה באזני העם ונמצא כתוב בו אשר לא-יבוא עמני ומאבי בקהל האלהים עד-עולם : ב כי לא קדמו את-בני ישראל בלחם ובמים וישכר עליו אתבלעם לקללו ויהפך אלהינו הקללה לברכה : ג ויהי כשמעם את-התורה ויבדילו כל-ערב מישראל : ד ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית-אלהינו קרוב לטוביה : ה ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את-המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים : ו ובכל-זה לא הייתי בירושלם כי בשנת שלשים ושתים לארתחשסתא מלך-בבל באתי אל-המלך ולקץ ימים נשאלתי מןהמלך : ז ואבוא לירושלם ואבינה ברעה אשר עשה אלישיב לטוביה לעשות לו נשכה בחצרי בית האלהים : ח וירע לי מאד ואשליכה את-כל-כלי בית-טוביה החוץ מן-הלשכה : ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת : לב וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה : לג ועזריה עזרא ומשלם : לד יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה : לה ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן-יונתן בן-שמעיה בן-מתניה בן-מיכיה בן-זכור בן-אסף : לו ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי-שיר דויד איש האלהים ועזרא המופר לפניהם : לז ועל שער העין ונגדם עלו על-מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח : לח והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה : לט ומעל לשער-אפרים ועל-שער הישנה ועל-שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המחרה : מ ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי המגנים עמי : מא והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות : מב ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד : מג ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק : מד ויפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על-הכהנים ועל-הלוים העמדים : מה וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת החהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו : מו כי-בימי דויד ואסף מקדם ראשי המשררים ושיר-תהלה והדות לאלהים : מז וכל-ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר-יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר