עמוד:798

פרק יב א ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם-זרבבל בן-שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא : ב אמריה מלוך חחוש : ג שכניה רחם מרמת : ד עדוא גנתוי אביה : ה מימין מעדיה בלגה : ו שמעיה ויויריב ידעיה : ז סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע : ח והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על-הידות הוא ואחיו : ט ובקבקיה ועני אחיהם לנגדם למשמרות : י וישוע הוליד את-יויקים ויויקים הוליד את-אלישיב ואלישיב את-יוידע : יא ויוידע הוליד את-יונתן ויונתן הוליד את-ידוע : יב ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה : יג לעזרא משלם לאמריה יהוחנן : יד למליכו יונתן לשבניה יוסף : טו לחרם עדנא למריות חלקי : טז לעדוא זכריה לגנתון משלם : יז לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי : יח לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן : יט וליויריב מתני לידעיה עזי : כ לסלי קלי לעמוק עבר : כא לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל : כב הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על-מלכות דריוש הפרסי : כג בני לוי ראשי האבות כתובים על-ספר דברי הימים ועד-ימי יוחנן בן-אלישיב : כד וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד אישהאלהים משמר לעמת משמר : כה מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים : כו אלה בימי יויקים בן-ישוע בן-יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן המופר : כז ובחנכת חומת ירושלם בקשו את-הלוים מכל-מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות : כח ויאספו בני המשררים ומן-הככר סביבות ירושלם ומן-חצרי נטפתי : כט ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם : ל ויחהרו הכהנים והלוים ויטהרו את-העם ואת-השערים ואת-החומה : לא ואעלה את-שרי יהודה מעל לחומה זרח בן-יהודה ליד המלך לכל-דבר לעם : כה ואל-החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה : כו ובישוע ובמולדה ובבית פלט : כז ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה : כח ובצקלג ובמכנה ובבנתיה : כט ובעין רמון ובצרעה ובירמות : ל זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר-שבע עד-גיא-הנם : לא ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית-אל ובנתיה : לב ענתות נב ענניה : לג חצור רמה גתים : לד חדיד צבעים נבלט : לה לד ואונו גי החרשים : לו ומן-הלוים מחלקות יהודה לבנימין :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר