עמוד:797

פרק יא א וישבו שרי-העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים : ב ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם : ג ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה : ד ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן-עזיה בן-זכריה בן-אמריה בן-שפטיה בן-מהללאל מבניפרץ : ה ומעשיה בן-ברוך בן-כל-חזה בן-חזיה בן-עדיה בן-יויריב בן-זכריה בן-השלני : ו כל-בני-פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי-חיל : ז ואלה בני בנימן סלא בן-משלם בן-יועד בן-פדיה בן-קוליה בן-מעשיה בן-איתיאל בן-ישעיה : ח ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה : ט ויואל בן-זכרי פקיד עליהם ויהודה בן-המנואה על-העיר משנה : י מן-הכהנים ידעיה בן-יויריב יכין : יא שריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק בןמריות בן-אחיטוב נגד בית האלהים : יב ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן-ירחם בן-פלליה בן-אמצי בן-זכריה בן-פשחור בן-מלכיה : יג ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן-עזראל בן-אחזי בן-משלמות בן-אמר : יד ואחיהם גבורי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן-הגדולים : טו ומןהלוים שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה בן-בוני : טז ושבתי ויוזבד על-המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים : יז ומתניה בן-מיכה בן-זבדי בן-אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן-שמוע בן-גלל בן-ידותון : יח כל-הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה : יט והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים : כ ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל-ערי יהודה איש בנחלתו : כא והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על-הנתינים : כב ופקיד הלוים בירושלם עזי בן-בני בן-חשביה בן-מתניה בן-מיכה מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית-האלהים : כג כימצות המלך עליהם ואמנה על-המשררים דבר-יום ביומו : כד ופתחיה בן-משיזבאל מבני- ותרומתינו ופרי כל-עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל-לשכות בית-אלהינו ומעשר אדמתינו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו : לט והיה הכהן בן-אהרן עם-הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את-מעשר המעשר לבית אלהינו אל-הלשכות לבית האוצר : מ כי אל-הלשכות יביאו בני-ישראל ובני הלוי את-תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את-בית אלהינו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר