עמוד:796

פרק י א ובכל-זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו : ב ועל החתומים נחמיה התרשתא בן-חכליה וצדקיה : ג שריה עזריה ירמיה : ד פשחור אמריה מלכיה : ה חחוש שבניה מלוך : ו חרם מרמות עבדיה : ז דניאל גנתון ברוך : ח משלם אביה מימן : ט מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים : י והלוים וישוע בן-אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל : יא ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן : יב מיכא רחוב חשביה : יג זכור שרביה שבניה : יד הודיה בני בנינו : טו ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני : טז בני עזגד בבי : יז אדניה בגוי עדין : יח אטר חזקיה עזור : יט הודיה חשם בצי : כ חריף ענתות ניבי : כא מגפיעש משלם חזיר : כב משיזבאל צדוק ידוע : כג פלטיה חנן עניה : כד הושע חנניה חשוב : כה הלוחש פלחא שובק : כו רחום חשבנה מעשיה : כז ואחיה חנן ענן : כח מלוך חרם בענה : כט ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל-הנבדל מעמי הארצות אל-תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין : ל מחזיקים על-אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד-האלהים ולשמור ולעשות את-כל-מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו : לא ואשר לא-נתן בנתינו לעמי הארץ ואת-בנתיהם לא נקח לבנינו : לב ועמי הארץ המביאים את-המקחות וכל-שבר ביום השבת למכור לא-נקח מהם בשבת וביום קדש ונחש את-השנה השביעית ומשא כל-יד : לג והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלשית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו : לד ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחחאות לכפר על-ישראל וכל מלאכת בית-אלהינו : לה והגורלות הפלנו על-קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית-אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על-מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה : לו ולהביא את-בכורי אדמתנו ובכורי כל-פרי כל-עץ שנה בשנה לבית יהוה : לז ואת-בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת-בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו : לח ואת-ראשית עריסתינו ולעדותיך אשר העידת בהם : לה והם במלכותם ובטובך הרב אשר-נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר-נתת לפניהם לא עבדוך ולא-שבו ממעלליהם הרעים : לו הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר-נתתה לאבתינו לאכל את-פריה ואת-טובה הנה אנחנו עבדים עליה : לז ותבואתה מרבה למלכים אשר-נתתה עלינו בחחאותינו ועל גויתינו משלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר