עמוד:795

בה : יג ועל הר-סיני ירדת ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חקים ומצות טובים : יד ואת-שבת קדשך הודעת להם ומצוות וחקים ותורה צוית להם ביד משה עבדך : טו ולחם משמים נתתה להם לרעבם ומים ממלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את-הארץ אשר-נשאת את-ידך לתת להם : טז והם ואבתינו הזידו ויקשו את-ערפם ולא שמעו אל-מצותיך : יז וימאנו לשמע ולא-זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את-ערפם ויתנו-ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארךאפים ורב-חסד ולא עזבתם : יח אף כי-עשו להם עגל ממכה ויאמרו זה אלהיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות גדלות : יט ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את-עמוד הענן לא-סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת-עמוד האש בלילה להאיר להם ואת-הדרך אשר ילכו-בה : כ ורוחך החובה נתת להשכילם ומנך לא-מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם : כא וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו : כב ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה ויירשו את-ארץ סיחון ואת-ארץ מלך חשבון ואת-ארץ עוג מלך-הבשן : כג ובניהם הרבית כככבי השמים ותביאם אל-הארץ אשר-אמרת לאבתיהם לבוא לרשת : כד ויבאו הבנים ויירשו את-הארץ ותכנע לפניהם אתישבי הארץ הכנענים ותתנם בידם ואת-מלכיהם ואת-עממי הארץ לעשות בהם כרצונם : כה וילכדו ערים בצרות ואדמה שמנה ויירשו בתים מלאים-כל-טוב ברות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל לרב ויאכלו וישבעו וישמינו ויתעדנו בטובך הגדול : כו וימרו וימרדו בך וישלכו את-תורתך אחרי גום ואת-נביאיך הרגו אשר-העידו בם להשיבם אליך ויעשו נאצות גדולת : כז ותתנם ביד צריהם ויצרו להם ובעת צרתם יצעקו אליך ואתה משמים תשמע וכרחמיך הרבים תתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם : כח וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך ותעזבם ביד איביהם וירדו בהם וישובו ויזעקוך ואתה משמים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עתים : כט ותעד בהם להשיבם אל-תורתך והמה הזידו ולא-שמעו למצותיך ובמשפטיך חטאו-בם אשר-יעשה אדם וחיה בהם ויתנו כתף סוררת וערפם הקשו ולא שמעו : ל ותמשך עליהם שנים רבות ותעד בם ברוחך ביד-נביאיך ולא האזינו ותתנם ביד עמי הארצת : לא וברחמיך הרבים לא-עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל-חנון ורחום אתה : לב ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד אל-ימעט לפניך את כל-התלאה אשר-מצאתנו למלכינו לשרינו ולכהנינו ולנביאנו ולאבתינו ולכל-עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה : לג ואתה צדיק על כל-הבא עלינו כי-אמת עשית ואנחנו הרשענו : לד ואת-מלכינו שרינו כהנינו ואבתינו לא עשו תורתך ולא הקשיבו אל-מצותיך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר