עמוד:794

פרק ט א וביום עשרים וארבעה לחדש הזה נאספו בני-ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם : ב ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתודו על-חחאתיהם ועונות אבתיהם : ג ויקומו על-עמדם ויקראו בספר תורת יהוה אלהיהם רבעית היום ורבעית מתודים ומשתחוים ליהוה אלהיהם : ד ויקם על-מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל-יהוה אלהיהם : ה ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את-יהוה אלהיכם מן-העולם עד-העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על-כל-ברכה ותהלה : ו אתה-הוא יהוה לבדך אתה עשית את-השמים שמי השמים וכל-צבאם הארץ וכל-אשר עליה הימים וכל-אשר בהם ואתה מחיה את-כלם וצבא השמים לך משתחוים : ז אתה-הוא יהוה האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם : ח ומצאת את-לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את-ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את-דבריך כי צדיק אתה : ט ותרא את-עני אבתינו במצרים ואת-זעקתם שמעת על-ים-סוף : י ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל-עבדיו ובכל-עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש-לך שם כהיום הזה : יא והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך-הים ביבשה ואת-רדפיהם השלכת במצולת כמו-אבן במים עזים : יב ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את-הדרך אשר ילכו- לאדנינו ואל-תעצבו כי-חדות יהוה היא מעזכם : יא והלוים מחשים לכל-העם לאמר המו כי היום קדש ואל-תעצבו : יב וילכו כל-העם לאכל ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם : יג וביום השני נאספו ראשי האבות לכל-העם הכהנים והלוים אל-עזרא המפר ולהשכיל אל-דברי התורה : יד וימצאו כתוב בתורה אשר צוה יהוה ביד-משה אשר ישבו בני-ישראל במכות בחג בחדש השביעי : טו ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל-עריהם ובירושלם לאמר צאו ההר והביאו עלי-זית ועלי-עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשת סכת ככתוב : טז ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סכות איש על-גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית האלהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים : יז ויעשו כל-הקהל השבים מן-השבי סכות וישבו במכות כי לא-עשו מימי ישוע בן-נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד : יח ויקרא בספר תורת האלהים יום ביום מן-היום הראשון עד היום האחרון ויעשו-חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר