עמוד:793

פרק ח א ויאספו כל-העם כאיש אחד אל-הרחוב אשר לפני שער-המים ויאמרו לעזרא המפר להביא את-ספר תורת משה אשר-צוה יהוה את-ישראל : ב ויביא עזרא הכהן את-התורה לפני הקהל מאיש ועד-אשה וכל מבין לשמע ביום אחד לחדש השביעי : ג ויקרא-בו לפני הרחוב אשר לפני שער-המים מן-האור עד-מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואזני כל-העם אל-ספר התורה : ד ויעמד עזרא המפר על-מגדל-עץ אשר עשו לדבר ויעמד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על-ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשם וחשבדנה זכריה משלם : ה ויפתח עזרא המפר לעיני כל-העם כי-מעל כלהעם היה וכפתחו עמדו כל-העם : ו ויברך עזרא את-יהוה האלהים הגדול ויענו כל-העם אמן אמן במעל ידיהם ויקדו וישתחו ליהוה אפים ארצה : ז וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתי הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את-העם לתורה והעם על-עמדם : ח ויקראו במפר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא : ט ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן המפר והלוים המבינים את-העם לכל-העם היום קדשהוא ליהוה אלהיכם אל-תתאבלו ואל-תבכו כי בוכים כל-העם כשמעם את-דברי התורה : י ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי-קדוש היום חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית-אבותם וזרעם אם מישראל הם : סב בני-דליה בני-טוביה בני נקודא שש מאות וארבעים ושנים : סג ומן-הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על-שמם : סד אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצא ויגאלו מן-הכהנה : סה ויאמר התרשתא להם אשר לא-יאכלו מקדש הקדשים עד עמד הכהן לאורים ותומים : סו כל-הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלשמאות וששים : סז מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים וארבעים וחמשה : סח גמלים ארבע מאות שלשים וחמשה ס חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים : סט ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות : ע ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים : עא ואשר נתנו שארית העם זהב דרכמונים שתי רבוא וכסף מנים אלפים וכתנת כהנים ששים ושבעה : עב וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן-העם והנתינים וכל-ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר