עמוד:788

המרנתי אנשי גבעון והמצפה לכמא פחת עבר הנהר : ח על-ידו החזיק עזיאל בן-חרהיה צורפים ס ועל-ידו החזיק חנניה בן-הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה : ט ועל-ידם החזיק רפיה בן-חור שר חצי פלך ירושלם : י ועל-ידם החזיק ידיה בן-חרומף ונגד ביתו ס ועל-ידו החזיק חחוש בן-חשבניה : יא מדה שנית החזיק מלכיה בן-חרם וחשוב בן-פחת מואב ואת מגדל התנורים : יב ועל-ידו החזיק שלום בן-הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו : יג את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות : יד ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן-רכב שר פלך בית-הכרם הוא יבננו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו : טו ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חזה שר פלך המצפה הוא יבננו ויטללנו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן-המלך ועד-המעלות היורדות מעיר דויד : טז אחריו החזיק נחמיה בן-עזבוק שר חצי פלך בית-צור עד-נגד קברי דויד ועד-הברכה העשויה ועד בית הגברים : יז אחריו החזיקו הלוים רחום בן-בני על-ידו החזיק חשביה שר-חצי-פלך קעילה לפלכו : יח אחריו החזיקו אחיהם בוי בן-חנדד שר חצי פלך קעילה : יט ויחזק על-ידו עזר בן-ישוע שר המצפה מדה שנית מנגד עלת הנשק המקצע : כ אחריו החרה החזיק ברוך בן-זכי מדה שנית מן-המקצוע עד-פתח בית אלישיב הכהן הגדול : כא אחריו החזיק מרמות בן-אוריה בןהקוץ מדה שנית מפתח בית אלישיב ועד-תכלית בית אלישיב : כב ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר : כג אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתם ס אחריו החזיק עזריה בן-מעשיה בן-ענניה אצל ביתו : כד אחריו החזיק בנוי בן-חנדד מדה שנית מבית עזריה עד-המקצוע ועד-הפנה : כה פלל בן-אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המחרה אחריו פדיה בן-פרעש : כו והנתינים היו ישבים בעפל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא : כז אחריו החזיקו התקעים מדה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל : כח מעל שער המוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו : כט אחריו החזיק צדוק בןאמר נגד ביתו ס ואחריו החזיק שמעיה בן-שכניה שמר שער המזרח : ל אחריו החזיק חנניה בן-שלמיה וחנון בן-צלף הששי מדה שני ס אחריו החזיק משלם בן-ברכיה נגד נשכתו : לא אחריו החזיק מלכיה בן-הצרפי עד-בית הנתינים והרכלים נגד שער המפקד ועד עלית הפנה : לב ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים : לג ויהי כאשר שמע סנבלט כי-אנחנו בונים את-החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על-היהודים : לד ויאמר לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את-האבנים מערמות העפר והמה שרופות : לה וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשר-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר