עמוד:785

וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר : יז ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון : יח וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן-יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה : יט ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל-צאן על-אשמתם : כ ומבני אמר חנני וזבדיה : כא ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה : כב ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה : כג ומן-הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר : כד ומןהמשררים אלישיב ומן-השערים שלם וטלם ואורי : כה ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה : כו ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה : כז ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא : כח ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי : כט ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ורמות : ל ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה : לא ובני חרם אלעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון : לב בנימן מלוך שמריה : לג מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי : לד מבני בני מעדי עמרם ואואל : לה בניה בדיה כלוהו : לו וניה מרמות אלישיב : לז מתניה מתני ויעשי : לח ובני ובנוי שמעי : לט ושלמיה ונתן ועדיה : מ מכנדבי ששי שרי : מא עזראל ושלמיהו שמריה : מב שלום אמריה יוסף : מג מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידי ויואל בניה : מד כל-אלה נשאו נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר