עמוד:784

פרק י א וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאד אנשים ונשים וילדים כי-בכו העם הרבה-בכה : ב ויען שכניה בן-יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש-מקוה לישראל על-זאת : ג ועתה נכרת-ברית לאלהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה : ד קום כי-עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה : ה ויקם עזרא וישבע את-שרי הכהנים הלוים וכל-ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו : ו ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב וילך שם לחם לא-אכל ומים לא-שתה כי מתאבל על-מעל הגולה : ז ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם : ח וכל אשר לא-יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כלרכושו והוא יבדל מקהל הגולה : ט ויקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל-העם ברחוב בית האלהים מרעידים על-הדבר ומהגשמים : י ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על-אשמת ישראל : יא ועתה תנו תודה ליהוה אלהי-אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן-הנשים הנכריות : יב ויענו כל-הקהל ויאמרו קול גדול כן כדברך עלינו לעשות : יג אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא-ליום אחד ולא לשנים כיהרבינו לפשע בדבר הזה : יד יעמדו-נא שרינו לכל-הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני-עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף-אלהינו ממנו עד לדבר הזה : טו אך יונתן בן-עשהאל ויחזיה בן-תקוה עמדו על-זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם : טז ויעשו-כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם ביד עבדיך הנביאים לאמר הארץ אשר אתם באים לרשתה ארץ נדה היא בנדת עמי הארצות בתועבתיהם אשר מלאוה מפה אל-פה בטמאתם : יב ועתה בנותיכם אל-תתנו לבניהם ובנתיהם אל-תשאו לבניכם ולא-תדרשו שלמם וטובתם עד-עולם למען תחזקו ואכלתם את-טוב הארץ והורשתם לבניכם עד-עולם : יג ואחרי כל-הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדלה כי אתה אלהינו חשכת למחה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת : יד הנשוב להפר מצותיך ולהתחתן בעמי התעבות האלה הלוא תאנף-בנו עד-כלה לאין שארית ופליטה : טו יהוה אלהי ישראל צדיק אתה כי-נשארנו פליטה כהיום הזה הננו לפניך באשמתינו כי אין לעמוד לפניך על-זאת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר