עמוד:779

פרק ה א והתנבי חגי נביא וזכריה בר-עדוא נבייא על-יהודיא די ביהוד ובירושלם בשם אלה ישראל עליהון : ב באדין קמו זרבבל בר-שאלתיאל וישוע בר-יוצדק ושריו למבנא בית אלהא די בירושלם ועמהון נבייא די-אלהא מסעדין להון : ג בה-זמנא אתא עליהון תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותהון וכן אמרין להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה לבנא ואשרנא דנה לשכללה : ד אדין כנמא אמרנא להם מן-אנון שמהת גבריא די-דנה בנינא בנין : ה ועין אלההם הות על-שבי יהודיא ולא-בחלו המו עד-טעמא לדריוש יהך ואדין יתיבון נשתונא על-דנה : ו פרשגן אגרתא די-שלח תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותה אפרסכיא די בעבר נהרה על-דריוש מלכא : ז פתגמא שלחו עלוהי וכדנה כתיב בגוה לדריוש מלכא שלמא כלא : ח ידיע להוא למלכא די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא והוא מתבנא אבן גלל ואע מתשם בכתליא ועבידתא דך אספרנא מתעבדא ומצלח בידהם : ט אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה : י ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם-גבריא די בראשיהם : יא וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די-אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די-הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה : יב להן מן-די הרגזו אבהתנא לאלה שמיא יהב המו ביד נבוכדנצר מלך-בבל כסדאה וביתה דנה סתרה ועמה הגלי לבבל : יג ברם בשנת חדה לכורש מלכא די בבל כורש מלכא שם טעם בית-אלהא דנה לבנא : יד ואף מאניא די-בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מןהיכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורש מלכא מן-היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה : טו ואמר-לה אל מאניא שא אזל-אחת המו בהיכלא די בירושלם ובית אלהא יתבנא על-אתרה : טז אדין ששבצר דך אתא יהב אשיא די-בית אלהא די בירושלם ומן-אדין ועד-כען מתבנא ולא שלם : יז וכען הן על-מלכא טב יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל הן איתי די-מן-כורש מלכא שים טעם למבנא בית-אלהא דך בירושלם ורעות מלכא על-דנה ישלח עלינא : יהודיא ובחלו המו באדרע וחיל : כד באדין בטלת עבידת בית-אלהא די בירושלם והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך-פרס :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר