עמוד:778

פרק ד א וישמעו צרי יהודה ובנימן כי-בני הגולה בונים היכל ליהוה אלהי ישראל : ב ויגשו אלזרבבל ואל-ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולו אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה : ג ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא-לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה ליהוה אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך-פרס : ד ויהי עם-הארץ מרפים ידי עם-יהודה ומבהלים אותם לבנות : ה וסכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל-ימי כורש מלך פרס ועדמלכות דריוש מלך-פרס : ו ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על-ישבי יהודה וירושלם : ז ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותיו עלארתחששת מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית : ח רחום בעל-טעם ושמשי ספרא כתבו אגרה חדה על-ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא : ט אדין רחום בעלטעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא ארכויא בבליא שושנכיא דהיא עלמיא : י ושאר אמיא די הגלי אסנפר רבא ויקירא והותב המו בקריה די שמרין ושאר עבר-נהרה וכענת : יא דנה פרשגן אגרתא די שלחו עלוהי על-ארתחששתא מלכא עבדך אנש עבר-נהרה וכענת : יב ידיע להוא למלכא די יהודיא די סלקו מן-לותך עלינא אתו לירושלם קריתא מרדתא ובישתא בנין ושוריא שכללו ואשיא יחיטו : יג כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה-בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק : יד כען כל-קבל די-מלח היכלא מלחנא וערות מלכא לא אריך-לנא למחזא על-דנה שלחנא והודענא למלכא : טו די יבקר בספר-דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן-יומת עלמא על-דנה קריתא דך החרבת : טז מהודעין אנחנה למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון לקבל דנה חלק בעבר נהרא לא איתי לך : יז פתגמא שלח מלכא על-רחום בעל-טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר-נהרה שלם וכעת : יח נשתונא די שלחתון עלינא מפרש קרי קדמי : יט ומני שים טעם ובקרו והשכחו די קריתא דך מן-יומת עלמא על-מלכין מתנשאה ומרד ואשתדור מתעבד-בה : כ ומלכין תקיפין הוו על-ירושלם ושליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב להון : כא כען שימו חעם לבחלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד-מני טעמא יתשם : כב וזהירין הוו שלו למעבד על-דנה למה ישגא חבלא להנזקת מלכין : כג אדין מן-די פרשגן נשתונא די ארתחששת מלכא קרי קדם-רחום ושמשי ספרא וכנותהון אזלו בבהילו לירושלם על-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר