עמוד:774

פרק יב א ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על-בני עמך והיתה עת צרה אשר לא-נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל-הנמצא כתוב במפר : ב ורבים מישני אדמת-עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם : ג והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד : ד ואתה דניאל סתם הדברים וחתם המפר עד-עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת : ה וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר : ו ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד-מתי קץ הפלאות : ז ואשמע את-האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל-השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ ידעם-קדש תכלינה כל-אלה : ח ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה : ט ויאמר לך דניאל כי-סתמים וחתמים הדברים עד-עת קץ : י יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל-רשעים והמשכלים יבינו : יא ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים : יב אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה : יג ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין : לפליטה : מג ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמדות מצרים ולבים וכשים במצעדיו : מד ושמעות יבהלהו ממזרח ומצפון ויצא בחמא גדלה להשמיד ולהחרים רבים : מה ויחע אהלי אפדנו בין ימים להר-צבי-קדש ובא עד-קצו ואין עוזר לו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר