עמוד:773

ושב מלך הצפון והעמיד המון רב מן-הראשון ולקץ העתים שנים יבוא בוא בחיל גדול וברכוש רב : יד ובעתים ההם רבים יעמדו על-מלך הנגב ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו : טו ויבא מלך הצפון וישפך סוללה ולכד עיר מבצרות וזרעות הנגב לא יעמדו ועם מבחריו ואין כח לעמד : טז ויעש הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו ויעמד בארץ-הצבי וכלה בידו : יז וישם פניו לבוא בתקף כל-מלכותו וישרים עמו ועשה ובת הנשים יתן-לו להשחיתה ולא תעמד ולא-לו תהיה : יח וישם פניו לאיים ולכד רבים והשבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישיב לו : יט וישב פניו למעוזי ארצו ונכשל ונפל ולא ימצא : כ ועמד עלכנו מעביר נוגש הדר מלכות ובימים אחדים ישבר ולא באפים ולא במלחמה : כא ועמד עלכנו נבזה ולא-נתנו עליו הוד מלכות ובא בשלוה והחזיק מלכות בחלקלקות : כב וזרעות השטף ישטפו מלפניו וישברו וגם נגיד ברית : כג ומן-התחברות אליו יעשה מרמה ועלה ועצם במעט-גוי : כד בשלוה ובמשמני מדינה יבוא ועשה אשר לא-עשו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושלל ורכוש להם יבזור ועל מבצרים יחשב מחשבתיו ועד-עת : כה ויער כחו ולבבו על-מלך הנגב בחיל גדול ומלך הנגב יתגרה למלחמה בחיל-גדול ועצום עד-מאד ולא יעמד כי-יחשבו עליו מחשבות : כו ואכלי פת-בגו ישברוהו וחילו ישטוף ונפלו חללים רבים : כז ושניהם המלכים לבבם למרע ועל-שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי-עוד קץ למועד : כח וישב ארצו ברכוש גדול ולבבו על-ברית קדש ועשה ושב לארצו : כט למועד ישוב ובא בנגב ולא-תהיה כראשנה וכאחרנה : ל ובאו בו ציים כתים ונכאה ושב וזעם על-בריתקודש ועשה ושב ויבן על-עזבי ברית קדש : לא וזרעים ממנו יעמדו וחללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השקוץ משומם : לב ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשו : לג ומשכילי עם יבינו לרבים ונכשלו בחרב ובלהבה בשבי ובבזה ימים : לד ובהכשלם יעזרו עזר מעט ונלוו עליהם רבים בחלקלקות : לה ומן-המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד-עת קץ כי-עוד למועד : לו ועשה כרצונו המלך ויתרומם ויתגדל עלכל-אל ועל אל אלים ידבר נפלאות והצליח עד-כלה זעם כי נחרצה נעשתה : לז ועל-אלהי אבתיו לא יבין ועל-חמדת נשים ועל-כל-אלוה לא יבין כי על-כל יתגדל : לח ולאלה מעזים על-כנו יכבד ולאלוה אשר לא-ידעהו אבתיו יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה ובחמדות : לט ועשה למבצרי מעזים עם-אלוה נכר אשר יכיר ירבה כבוד והמשילם ברבים ואדמה יחלק במחיר : מ ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובאניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר : מא ובא בארץ הצבי ורבות יכשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בני עמון : מב וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר