עמוד:770

פרק ט א בשנת אחת לדריוש בן-אחשורוש מזרע מדי אשר המלך על מלכות כשדים : ב בשנת אחת למלכו אני דניאל בינתי במפרים מספר השנים אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיה הנביא למלאות לחרבות ירושלם שבעים שנה : ג ואתנה את-פני אל-אדני האלהים לבקש תפלה ותחנונים בצום ושק ואפר : ד ואתפללה ליהוה אלהי ואתודה ואמרה אנא אדני האל הגדול והנורא שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו : ה חטאנו ועוינו הרשענו ומרדנו וסור ממצותך וממשפטיך : ו ולא שמענו אל-עבדיך הנביאים אשר דברו בשמך אל-מלכינו שרינו ואבתינו ואל כל-עם הארץ : ז לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלם ולכל-ישראל הקרבים והרחקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם במעלם אשר מעלו-בך : ח יהוה לנו בשת הפנים למלכינו לשרינו ולאבתינו אשר חטאנו לך : ט לאדני אלהינו הרחמים והמלחות כי מרדנו בו : י ולא שמענו בקול יהוה אלהינו ללכת בתורתיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים : יא וכל-ישראל עברו את-תורתך וסור לבלתי שמוע בקלך ותתך עלינו האלה והשבעה אשר כתובה בתורת משה עבד-האלהים כי חטאנו לו : יב ויקם את-דברו אשר-דבר עלינו ועל שפטינו אשר שפטונו להביא עלינו רעה גדלה אשר לא-נעשתה תחת כל-השמים כאשר נעשתה בירושלם : יג כאשר כתוב בתורת משה את כל-הרעה הזאת באה עלינו ולא-חלינו את-פני יהוה אלהינו לשוב מעוננו ולהשכיל באמתך : יד וישקד יהוה על-הרעה ויביאה עלינו כי-צדיק יהוה אלהינו על-כל-מעשיו אשר אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את-המראה : יז ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על-פני ויאמר אלי הבן בן-אדם כי לעת-קץ החזון : יח ובדברו עמי נרדמתי על-פני ארצה ויגע-בי ויעמידני על-עמדי : יט ויאמר הנני מודיעך את אשר-יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ : כ האיל אשר-ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס : כא והצפיר השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין-עיניו הוא המלך הראשון : כב והנשברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו : כג ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז-פנים ומבין חידות : כד ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם-קדשים : כה ועל-שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועלשר-שרים יעמד ובאפס יד ישבר : כו ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים : כז ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את-מלאכת המלך ואשתומם על-המראה ואין מבין :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר