עמוד:768

פרק ז א בשנת חדה לבלאשצר מלך בבל דניאל חלם חזה וחזוי ראשה על-משכבה באדין חלמא כתב ראש מלין אמר : ב ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם-ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא : ג וארבע חיון רברבן סלקן מן-ימא שנין דא מן-דא : ד קדמיתא כאריה וגפין די-נשר לה חזה הוית עד די-מריטו גפה ונטילת מן-ארעא ועל-רגלין כאנש הקימת ולבב אנש יהיב לה : ה וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשטר-חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין שנה וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא : ו באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר ולה גפין ארבע די-עוף על-גבה וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב לה : ז באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעאה דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די-פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגלה רפסה והיא משניה מן-כל-חיותא די קדמה וקרנין עשר לה : ח משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהן ותלת מןקרניא קדמיתא אתעקרה מן-קדמה ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא-דא ופם ממלל רברבן : ט חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די-נור גלגלוהי נור דלק : י נהר די-נור נגד ונפק מן-קדמוהי אלף אלפין ישמשונה ורבו רבבן קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו : יא חזה הוית באדין מן-קל מליא רברבתא די קרנא ממללה חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדת אשא : יב ושאר חיותא העדיו שלטנהון וארכה בחיין יהיבת להון עד-זמן ועדן : יג חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם-ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד-עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי : יד ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די-לא יעדה ומלכותה די-לא תתחבל : טו אתכרית רוחי אנה דניאל בגוא נדנה וחזוי ראשי יבהלנני : טז קרבת על-חד מן-קאמיא ויציבא אבעא-מנה על-כל-דנה ואמר-לי ופשר מליא יהודענני : יז אלין חיותא רברבתא די אנין ארבע ארבעה מלכין יקומון מןארעא : יח ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד-עלמא ועד עלם עלמיא : יט אדין צבית ליצבא על-חיותא רביעיתא די-הות שניה מן-כלהין דחילה יתירה שנה די-פרזל וטפרה די-נחש אכלה מדקה ושארא ברגלה רפסה : כ ועל-קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלה מן-קדמה תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן-חברתה : בשמיא ובארעא די שיזיב לדניאל מן-יד אריותא : כט ודניאל דנה הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר