עמוד:763

פרק ד א אנה נבוכדנצר שלה הוית בביתי ורענן בהיכלי : ב חלם חזית וידחלנני והרהרין עלמשכבי וחזוי ראשי יבהלנני : ג ומני שים טעם להנעלה קדמי לכל חכימי בבל די-פשר חלמא יהודענני : ד באדין עלין חרטמיא אשפיא כשדאי וגזריא וחלמא אמר אנה קדמיהון ופשרה לא-מהודעין לי : ה ועד אחרין על קדמי דניאל די-שמה בלטשאצר כשם אלהי ודי רוח-אלהין קדישין בה וחלמא קדמוהי אמרת : ו בלטשאצר רב חרטמיא די אנה ידעת די רוח אלהין קדישין בך וכל-רז לא-אנס לך חזוי חלמי די-חזית ופשרה אמר : ז וחזוי ראשי מישך ועבד נגו ענה ואמר למזא לאתונא חד-שבעה על די חזה למזיה : כ ולגברין גברי-חיל די בחילה אמר לכפתה לשדרך מישך ועבד נגו למרמא לאתון נורא יקדתא : כא באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פחשיהון וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא-אתון נורא יקדתא : כב כל-קבל דנה מן-די מלת מלכא מחצפה ואתונא אזה יתירא גבריא אלך די המקו לשדרך מישך ועבד נגו קחל המון שביבא די נורא : כג וגבריא אלך תלתהון שדרך מישך ועבד נגו נפלו לגוא-אתון-נורא יקדתא מכפתין : כד אדין נבוכדנצר מלכא תוה וקם בהתבהלה ענה ואמר להדברוהי הלא גברין תלתא רמינא לגוא-נורא מכפתין ענין ואמרין למלכא יציבא מלכא : כה ענה ואמר הא-אנה חזה גברין ארבעה שרין מהלכין בגוא-נורא וחבל לא-איתי בהון ורוה די רביעאה דמה לבר-אלהין : כו באדין קרב נבוכדנצר לתרע אתון נורא יקדתא ענה ואמר שדרך מישך ועבד-נגו עבדוהי די-אלהא עלאה פקו ואתו באדין נפקין שדרך מישך ועבד נגו מן-גוא נורא : כז ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא והדברי מלכא חזין לגבריא אלך די לא-שלט נורא בגשמהון ושער ראשהון לא התחרך וסרבליהון לא שנו וריח נור לא עדת בהון : כח ענה נבוכדנצר ואמר בריך אלההון דישדרך מישך ועבד נגו די-שלח מלאכה ושיזב לעבדוהי די התרחצו עלוהי ומלת מלכא שניו ויהבו גשמהון די לא-יפלחון ולא-יסגדון לכל-אלה להן לאלההון : כט ומני שים טעם די כלעם אמה ולשן די-יאמר שלו על אלההון די-שדרך מישך ועבד נגוא הדמין יתעבד וביתה נולי ישתוה כל-קבל די לא איתי אלה אחרן די-יכל להצלה כדנה : ל באדין מלכא הצלח לשדרך מישך ועבד נגו במדינת בבל : לא נבוכדנצר מלכא לכל-עממיא אמיא ולשניא דידירין בכל-ארעא שלמכון ישגא : לב אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עלאה שפר קדמי להחויה : לג אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותה מלכות עלם ושלטנה עםדר ודר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר