עמוד:762

פרק ג א נבוכדנצר מלכא עבד צלם די-דהב רומה אמין שתין פתיה אמין שת אקימה בבקעת דורא במדינת בבל : ב ונבוכדנצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא למתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא : ג באדין מתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא וקימין לקבל צלמא די הקים נבוכדנצר : ד וכרוזא קרא בחיל לכון אמרין עממיא אמיא ולשניא : ה בעדנא די-תשמעון קל קרנא משרוקיתא קתרוס סבכא פסנתרין סומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא : ו ומן-די-לא יפל ויסגד בה-שעתא יתרמא לגוא-אתון נורא יקדתא : ז כל-קבל דנה בה-זמנא כדי שמעין כל-עממיא קל קרנא משרוקיתא קתרוס שבכא פסנטרין וכל זני זמרא נפלין כל-עממיא אמיא ולשניא סגדין לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא : ח כל-קבל דנה בה-זמנא קרבו גברין כשדאין ואכלו קרציהון די יהודיא : ט ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכא מלכא לעלמין חיי : י אנת מלכא שמת חעם די כל-אנש דיישמע קל קרנא משרקיתא קתרוס שבכא פסנתרין וסופניה וכל זני זמרא יפל ויסגד לצלם דהבא : יא ומן-די-לא יפל ויסגד יתרמא לגוא-אתון נורא יקדתא : יב איתי גברין יהודאין די-מנית יתהון על-עבידת מדינת בבל שדרך מישך ועבד נגו גבריא אלך לא-שמו עלך מלכא טעם לאלהך לא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא סגדין : יג באדין נבוכדנצר ברגז וחמה אמר להיתיה לשדרך מישך ועבד נגו באדין גבריא אלך היתיו קדם מלכא : יד ענה נבכדנצר ואמר להון הצדא שדרך מישך ועבד נגו לאלהי לא איתיכון פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא סגדין : טו כען הן איתיכון עתידין די בעדנא די-תשמעון קל קרנא משרוקיתא קתרס שבכא פסנתרין וסומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלמא די-עבדת והן לא תסגדון בה-שעתה תתרמון לגוא-אתון נורא יקדתא ומן-הוא אלה די ישיזבנכון מן-ידי : טז ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא-חשחין אנחנה על-דנה פתגם להתבותך : יז הן איתי אלהנא די-אנחנא פלחין יכל לשיזבותנא מן-אתון נורא יקדתא ומןידך מלכא ישיזב : יח והן לא ידיע להוא-לך מלכא די לאלהך לא-איתנא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד : יט באדין נבוכדנצר התמלי חמא וצלם אנפוהי אשתני על-שדרך כל-חכימי בבל : מט ודניאל בעא מן-מלכא ומני על עבידתא די מדינת בבל לשדרך מישך ועבד נגו ודניאל בתרע מלכא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר