עמוד:754

פרק ו א בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את-ספר הזכרנות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך : ב וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על-בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי המף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש : ג ויאמר המלך מה-נעשה יקר וגדולה למרדכי על-זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא-נעשה עמו דבר : ד ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית-המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את-מרדכי על-העץ אשר-הכין לו : ה ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא : ו ויבוא המן ויאמר לו המלך מה-לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני : ז ויאמר המן אל-המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו : ח יביאו לבוש מלכות אשר לבש-בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו : ט ונתון הלבוש והמוס על-יד-איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את-האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על-המוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך את-אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את-שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט : ג ויאמר לה המלך מה-לך אסתר המלכה ומה-בקשתך עד-חצי המלכות וינתן לך : ד ותאמר אסתר אם-על-המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל-המשתה אשר-עשיתי לו : ה ויאמר המלך מהרו את-המן לעשות את-דבר אסתר ויבא המלך והמן אל-המשתה אשר-עשתה אסתר : ו ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה-שאלתך וינתן לך ומה-בקשתך עד-חצי המלכות ותעש : ז ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי : ח אם-מצאתי חן בעיני המלך ואם-על-המלך טוב לתת את-שאלתי ולעשות את-בקשתי יבוא המלך והמן אל-המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך : ט ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את-מרדכי בשער המלך ולא-קם ולא-זע ממנו וימלא המן על-מרדכי חמה : י ויתאפק המן ויבוא אל-ביתו וישלח ויבא אתאהביו ואת-זרש אשתו : יא ויספר להם המן את-כבוד עשרו ורב בניו ואת כל-אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על-השרים ועבדי המלך : יב ויאמר המן אף לא-הביאה אסתר המלכה עם-המלך אל-המשתה אשר-עשתה כי אם-אותי וגם-למחר אני קרוא-לה עם-המלך : יג וכל-זה איננו שוה לי בכל-עת אשר אני ראה את-מרדכי היהודי יושב בשער המלך : יד ותאמר לו זרש אשתו וכל-אהביו יעשו-עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו אתמרדכי עליו ובא-עם-המלך אל-המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר