עמוד:752

פרק ג א אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את-המן בן-המדתא האגגי וינשאהו וישם אתכסאו מעל כל-השרים אשר אתו : ב וכל-עבדי המלך אשר-בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי-כן צוה-לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה : ג ויאמרו עבדי המלך אשרבשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצות המלך : ד ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי-הגיד להם אשר-הוא יהודי : ה וירא המן כי-אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן חמה : ו ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי-הגידו לו את-עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את-כל-היהודים אשר בכל-מלכות אחשורוש עם מרדכי : ז בחדש הראשון הוא-חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים-עשר הוא-חדש אדר : ח ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם-אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל-עם ואת-דתי המלך אינם עשים ולמלך אין-שוה להניחם : ט אם-על-המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר-כסף אשקול על-ידי עשי המלאכה להביא אל-גנזי המלך : י ויסר המלך את-טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן-המדתא האגגי צרר היהודים : יא ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כחוב בעיניך : יב ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל-אשר-צוה המן אל אחשדרפני-המלך ואל-הפחות אשר על-מדינה ומדינה ואל-שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך : יג ונשלוח ספרים ביד הרצים אל-כל-מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את-כל-היהודים מנער ועדזקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים-עשר הוא-חדש אדר ושללם לבוז : יד הנשים ותשא-חן וחסד לפניו מכל-הבתולת וישם כתר-מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי : יח ויעש המלך משתה גדול לכל-שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן משאת כיד המלך : יט ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי ישב בשער-המלך : כ אין אסתר מגדת מולדתה ואת-עמה כאשר צוה עליה מרדכי ואת-מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר היתה באמנה אתו : כא בימים ההם ומרדכי ישב בשער-המלך קצף בגתן ותרש שני-סריסי המלך משמרי המף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש : כב ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי : כג ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על-עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר