עמוד:743

פרק ד א ושבתי אני ואראה את-כל-העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם : ב ושבח אני את-המתים שכבר מתו מןהחיים אשר המה חיים עדנה : ג וטוב משניהם את אשר-עדן לא היה אשר לא-ראה אתהמעשה הרע אשר נעשה תחת השמש : ד וראיתי אני את-כל-עמל ואת כל-כשרון המעשה כי היא קנאת-איש מרעהו גם-זה הבל ורעות רוח : ה הכסיל חבק את-ידיו ואכל את-בשרו : ו טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח : ז ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש : ח יש אחד ואין שני גם בן ואח אין-לו ואין קץ לכל-עמלו גם-עינו לא-תשבע עשר ולמי אני עמל ומחמר את-נפשי מחובה גם-זה הבל וענין רע הוא : ט טובים השנים מן-האחד אשר יש-להם שכר טוב בעמלם : י כי אם-יפלו האחד יקים את-חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו : יא גם אם-ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם : יב ואם-יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק : יג טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא-ידע להזהר עוד : יד כי-מבית הסורים יצא למלך כי גם במלכותו נולד רש : טו ראיתי את-כל-החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמד תחתיו : טז איןקץ לכל-העם לכל אשר-היה לפניהם גם האחרונים לא ישמחו-בו כי-גם-זה הבל ורעיון ועד-סוף : יב ידעתי כי אין טוב בם כי אם-לשמוח ולעשות טוב בחייו : יג וגם כל-האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל-עמלו מתת אלהים היא : יד ידעתי כי כל-אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו : טו מהשהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלהים יבקש את-נרדף : טז ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע : יז אמרתי אני בלבי אתהצדיק ואת-הרשע ישפט האלהים כי-עת לכל-חפץ ועל כל-המעשה שם : יח אמרתי אני בלבי על-דברת בני האדם לברם האלהים ולראות שהם-בהמה המה להם : יט כי מקרה בניהאדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן-הבהמה אין כי הכל הבל : כ הכל הולך אל-מקום אחד הכל היה מן-העפר והכל שב אלהעפר : כא מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למחה לארץ : כב וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי-הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר