עמוד:733

פרק ב א ולנעמי מודע לאישה איש גבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בעז : ב ותאמר רות המואביה אל-נעמי אלכה-נא השדה ואלקטה בשבלים אחר אשר אמצא-חן בעיניו ותאמר לה לכי בתי : ג ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבעז אשר ממשפחת אלימלך : ד והנה-בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יהוה עמכם ויאמרו לו יברכך יהוה : ה ויאמר בעז לנערו הנצב על-הקוצרים למי הנערה הזאת : ו ויען הנער הנצב על-הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם-נעמי משדה מואב : ז ותאמר אלקטה-נא ואספתי בעמרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבקר ועד-עתה זה שבתה הבית מעט : ח ויאמר בעז אל-רות הלוא שמעת בתי אל-תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם-נערתי : ט עיניך בשדה אשר-יקצרון והלכת אחריהן הלוא צויתי אתהנערים לבלתי נגעך וצמת והלכת אל-הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים : י ותפל עלפניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה : יא ויען בעז ויאמר לה הגד הגד לי כל אשר-עשית את-חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל-עם אשר לא-ידעת תמול שלשום : יב ישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישראל אשר-באת לחסות תחת-כנפיו : יג ותאמר אמצאחן בעיניך אדני כי נחמתני וכי דברת על-לב שפחתך ואנכי לא אהיה כאחת שפחתיך : יד ויאמר לה בעז לעת האכל גשי הלם ואכלת מן-הלחם וטבלת פתך בחמץ ותשב מצד הקוצרים ויצבט-לה קלי ותאכל ותשבע ותתר : טו ותקם ללקט ויצו בעז את-נעריו לאמר גם בין העמרים תלקט ולא תכלימוה : טז וגם של-תשלו לה מן-הצבתים ועזבתם ולקטה ולא תגערו-בה : יז ותלקט בשדה עד-הערב ותחבט את אשר-לקטה ויהי כאיפה שערים : יח ותשא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשר-לקטה ותוצא ותתן-לה את אשר-הותרה משבעה : יט ותאמר לה חמותה איפה לקטת היום ואנה עשית יהי מכירך ברוך ותגד לחמותה את אשר-עשתה עמו ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בעז : כ ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא ליהוה אשר לא-עזב חסדו את-החיים ואת-המתים ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגאלנו הוא : כא ותאמר רות המואביה גם כי-אמר אלי עם-הנערים אשר-לי תדבקין עד אם-כלו את כל-הקציר אשר-לי : כב ותאמר נעמי אל-רות כלתה טוב בתי כי תצאי עםנערותיו ולא יפגעו-בך בשדה אחר : כג ותדבק בנערות בעז ללקט עד-כלות קציר-השערים וקציר החחים ותשב את-חמותה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר