עמוד:732

פרק א א ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו : ב ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני-בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי-מואב ויהיו-שם : ג וימת אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני בניה : ד וישאו להם נשים מאביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים : ה וימותו גם-שניהם מחלון וכליון ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה : ו ותקם היא וכלתיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי-פקד יהוה את-עמו לתת להם לחם : ז ותצא מן-המקום אשר היתה-שמה ושתי כלתיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אלארץ יהודה : ח ותאמר נעמי לשתי כלתיה לכנה שבנה אשה לבית אמה יעש יהוה עמכם חסד כאשר עשיתם עם-המתים ועמדי : ט יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה ותשק להן ותשאנה קולן ותבכינה : י ותאמרנה-לה כי-אתך נשוב לעמך : יא ותאמר נעמי שבנה בנתי למה תלכנה עמי העוד-לי בנים במעי והיו לכם לאנשים : יב שבנה בנתי לכן כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש-לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים : יג הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש אל בנתי כי-מר-לי מאד מכם כי-יצאה בי יד-יהוה : יד ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה : טו ותאמר הנה שבה יבמתך אל-עמה ואל-אלהיה שובי אחרי יבמתך : טז ותאמר רות אלתפגעי-בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל-אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי : יז באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה יהוה לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך : יח ותרא כי-מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה : יט ותלכנה שתיהם עד-באנה בית לחם ויהי כבאנה בית לחם ותהם כל-העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי : כ ותאמר אליהן אל-תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי-המר שדי לי מאד : כא אני מלאה הלכתי וריקם השיבני יהוה למה תקראנה לי נעמי ויהוה ענה בי ושדי הרע לי : כב ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדי מואב והמה באו בית לחם בתחלת קציר שערים : רות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר