עמוד:730

פרק ח א מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא-יבוזו לי : ב אנהגך אביאך אל-בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני : ג שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני : ד השבעתי אתכם בנות ירושלם מה-תעירו ומה-תעררו את-האהבה עד שתחפץ : ה מי זאת עלה מן-המדבר מתרפקת על-דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך : ו שימני כחותם על-לבך כחותם על-זרועך כי-עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה : ז מים רבים לא יוכלו לכבות את-האהבה ונהרות לא ישטפוה אם-יתן איש את-כל-הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו : ח אחות לנו קטנה ושדים אין לה מהנעשה לאחתנו ביום שידבר-בה : ט אם-חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם-דלת היא נצור עליה לוח ארז : י אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום : יא כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את-הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף : יב כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את-פריו : יג היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני : יד ברח דודי ודמה-לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים : פרק ז א שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה-בך מה-תחזו בשולמית כמחלת המחנים : ב מהיפו פעמיך בנעלים בת-נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן : ג שררך אגן המהר אל-יחסר המזג בטנך ערמת חחים סוגה בשושנים : ד שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה : ה צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על-שער בת-רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק : ו ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים : ז מה-יפית ומה-נעמת אהבה בתענוגים : ח זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות : ט אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו-נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים : י וחכך כיין החוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים : יא אני לדודי ועלי תשוקתו : יב לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים : יג נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הממדר הנצו הרמונים שם אתן את-דדי לך : יד הדודאים נתנו-ריח ועל-פתחינו כל-מגדים חדשים גם-ישנים דודי צפנתי לך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר