עמוד:725

פרק מב א ויען איוב את-יהוה ויאמר : ב ידעתי כי-כל תוכל ולא-יבצר ממך מזמה : ג מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע : ד שמע-נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני : ה לשמע-אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך : ו על-כן אמאס ונחמתי על-עפר ואפר : ז ויהי אחר דבר יהוה את-הדברים האלה אל-איוב ויאמר יהוה אל-אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב : ח ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים ולכו אל-עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אםפניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב : ט וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם יהוה וישא יהוה את-פני איוב : י ויהוה שב את-שבות איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את-כל-אשר לאיוב למשנה : יא ויבאו אליו כל-אחיו וכל-אחיותיו וכל-ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל-הרעה אשר-הביא יהוה עליו ויתנו-לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד : יב ויהוה ברך את-אחרית איוב מראשתו ויהי-לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף-צמד בקר ואלף אתונות : יג ויהי-לו שבענה בנים ושלוש בנות : יד ויקרא שם-האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך : טו ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל-הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם : טז ויחי איוב אחרי-זאת מאה וארבעים שנה ויראה את-בניו ואת-בני בניו ארבעה דרות : יז וימת איוב זקן ושבע ימים : ולהב מפיו יצא : יד בצוארו ילין עז ולפניו תדוץ דאבה : טו מפלי בשרו דבקו יצוק עליו בל-ימוט : טז לבו יצוק כמו-אבן ויצוק כפלח תחתית : יז משתו יגורו אלים משברים יתחחאו : יח משיגהו חרב בלי תקום חנית ממע ושריה : יט יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה : כ לא-יבריחנו בן-קשת לקש נהפכו-לו אבני-קלע : כא כקש נחשבו תותח וישחק לרעש כידון : כב תחתיו חדודי חרש ירפד חרוץ עלי-טיט : כג ירתיח כמיר מצולה ים ישים כמרקחה : כד אחריו יאיר נתיב יחשב תהום לשיבה : כה אין-על-עפר משלו העשו לבליחת : כו את-כל-גבה יראה הוא מלך על-כל-בני-שחץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר