עמוד:724

פרק מא א הן-תחלתו נכזבה הגם אל-מראיו יטל : ב לא-אכזר כי יעורנו ומי הוא לפני יתיצב : ג מי הקדימני ואשלם תחת כל-השמים לי-הוא : ד לו-אחריש בדיו ודבר-גבורות וחין ערכו : ה מי-גלה פני לבושו בכפל רסנו מי יבוא : ו דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה : ז גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר : ח אחד באחד יגשו ורוח לא-יבוא ביניהם : ט איש-באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו : י עטישתיו תהל אור ועיניו כעפעפי-שחר : יא מפיו לפידים יהלכו כידודי אש יתמלטו : יב מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח ואגמן : יג נפשו גחלים תלהט פרק מ א ויען יהוה את-איוב ויאמר : ב הרב עם-שדי ימור מוכיח אלוה יעננה : ג ויען איוב אתיהוה ויאמר : ד הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו-פי : ה אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף : ו ויען-יהוה את-איוב מן סערה ויאמר : ז אזר-נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני : ח האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק : ט ואם-זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם : י עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש : יא הפץ עברות אפך וראה כל-גאה והשפילהו : יב ראה כל-גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם : יג טמנם בעפר יחד פניהם חבש בחמון : יד וגם-אני אודך כי-תושע לך ימינך : טו הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך חציר כבקר יאכל : טז הנה-נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו : יז יחפץ זנבו כמו-ארז גידי פחדיו ישרגו : יח עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל : יט הוא ראשית דרכי-אל העשו יגש חרבו : כ כי-בול הרים ישאו-לו וכל-חית השדה ישחקו-שם : כא תחת-צאלים ישכב בסתר קנה ובצה : כב יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי-נחל : כג הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כייגיח ירדן אל-פיהו : כד בעיניו יקחנו במוקשים ינקב-אף : כה תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו : כו התשים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו : כז הירבה אליך תחנונים אםידבר אליך רכות : כח היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם : כט התשחק-בו כצפור ותקשרנו לנערותיך : ל יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים : לא התמלא בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו : לב שים-עליו כפך זכר מלחמה אל-תוסף : מלחמה רעם שרים ותרועה : כו המבינתך יאבר-נץ יפרש כנפיו לתימן : כז אם-על-פיך יגביה נשר וכי ירים קנו : כח סלע ישכן ויתלנן על-שן-סלע ומצודה : כט משם חפר-אכל למרחוק עיניו יביטו : ל ואפרחיו יעלעו-דם ובאשר חללים שם הוא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר