עמוד:723

פרק לט א הידעת עת לדת יעלי-סלע חלל אילות תשמר : ב תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה : ג תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה : ד יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא-שבו למו : ה מי-שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח : ו אשר-שמתי ערבה ביתו ומשכנתיו מלחה : ז ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע : ח יתור הרים מרעהו ואחר כל-ירוק ידרוש : ט היאבה ! ים עבדך אם-ילין על-אבוסך : י התקשר-רים בתלם עבתו אם-ישדד עמקים אחריך : יא התבטח-בו כי-רב כחו ותעזב אליו יגיעך : יב התאמין בו כיישיב זרעך וגרנך יאסף : יג כנף-רננים נעלסה אם-אברה חסידה ונצה : יד כי-תעזב לארץ בציה ועל-עפר תחמם : טו ותשכח כי-רגל תזורה וחית השדה תדושה : טז הקשיח בניה ללא-לה לריק יגיעה בלי-פחד : יז כי-השה אלוה חכמה ולא-חלק לה בבינה : יח כעת במרום תמריא תשחק למוס ולרכבו : יט התתן למוס גבורה התלביש צוארו רעמה : כ התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה : כא יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת-נשק : כב ישחק לפחד ולא יחת ולא-ישוב מפני-חרב : כג עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון : כד ברעש ורגז יגמא-ארץ ולא-יאמין כי-קול שופר : כה בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר : טז הבאת עד-נבכי-ים ובחקר תהום התהלכת : יז הנגלו לך שערי-מות ושערי צלמות תראה : יח התבננת עד-רחבי-ארץ הגד אם-ידעת כלה : יט אי-זה הדרך ישכן-אור וחשך אי-זה מקמו : כ כי תקחנו אל-גבולו וכי-תבין נתיבות ביתו : כא ידעת כי-אז תולד ומספר ימיך רבים : כב הבאת אל-אצרות שלג ואצרות ברד תראה : כג אשר-חשכתי לעת-צר ליום קרב ומלחמה : כד אי-זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עליארץ : כה מי-פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות : כו להמטיר על-ארץ לא-איש מדבר לאאדם בו : כז להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא : כח היש-למטר אב או מי-הוליד אגלי-טל : כט מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו : ל כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו : לא התקשר מעדנות כימה או-משכות כסיל תפתח : לב התציא מזרות בעתו ועיש על-בניה תנחם : לג הידעת חקות שמים אם-תשים משטרו בארץ : לד התרים לעב קולך ושפעת-מים תכמך : לה התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו : לו מי-שת בחחות חכמה או מי-נתן לשכוי בינה : לז מי-יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב : לח בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו : לט התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא : מ כי-ישחו במעונות ישבו במכה למו-ארב : מא מי יכין לערב צידו כי-ילדיו אל-אל ישועו יתעו לבלי-אכל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר