עמוד:719

פרק לג א ואולם שמע-נא איוב מלי וכל-דברי האזינה : ב הנה-נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי : ג ישר-לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו : ד רוח-אל עשתני ונשמת שדי תחיני : ה אם-תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה : ו הן-אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם-אני : ז הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא-יכבד : ח אך אמרת באזני וקול מלין אשמע : ט זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי : י הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו : יא ישם במד רגלי ישמר כל-ארחתי : יב הן-זאת לא-צדקת אענך כי-ירבה אלוה מאנוש : יג מדוע אליו ריבות כי כלדבריו לא-יענה : יד כי-באחת ידבר-אל ובשתים לא ישורנה : טו בחלום חזיון לילה בנפל פרק לב א וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את-איוב כי הוא צדיק בעיניו : ב ויחר אף אליהוא בן-ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על-צדקו נפשו מאלהים : ג ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא-מצאו מענה וירשיעו את-איוב : ד ואליהו חכה את-איוב בדברים כי זקנים-המה ממנו לימים : ה וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו : ו ויען אליהוא בן-ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על-כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם : ז אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה : ח אכן רוח-היא באנוש ונשמת שדי תבינם : ט לא-רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט : י לכן אמרתי שמעה-לי אחוה דעי אף-אני : יא הן הוחלתי לדבריכם אזין עד-תבונתיכם עד-תחקרון מלין : יב ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם : יג פן-תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לאאיש : יד ולא-ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו : טו חתו לא-ענו עוד העתיקו מהם מלים : טז והוחלתי כי-לא ידברו כי עמדו לא-ענו עוד : יז אענה אף-אני חלקי אחוה דעי אף-אני : יח כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני : יט הנה-בטני כיין לא-יפתח כאבות חדשים יבקע : כ אדברה וירוח-לי אפתח שפתי ואענה : כא אל-נא אשא פני-איש ואל-אדם לא אכנה : כב כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני : שמע לי הן-תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי : לו אם-לא על-שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי : לז מספר צעדי אגידנו כמו-נגיד אקרבנו : לח אם-עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון : לט אם-כחה אכלתי בלי-כסף ונפש בעליה הפחתי : מ תחת חחה יצא חוח ותחתשערה באשה תמו דברי איוב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר