עמוד:718

פרק לא א ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על-בתולה : ב ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים : ג הלא-איד לעול ונכר לפעלי און : ד הלא-הוא יראה דרכי וכל-צעדי יספור : ה אם-הלכתי עם-שוא ותחש על-מרמה רגלי : ו ישקלני במאזני-צדק וידע אלוה תמתי : ז אם תחה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום : ח אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו : ט אם-נפתה לבי על-אשה ועל-פתח רעי ארבתי : י תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין : יא כי-היא זמה והוא עון פלילים : יב כי אש היא עד-אבדון תאכל ובכל-תבואתי תשרש : יג אם-אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי : יד ומה אעשה כי-יקום אל וכי-יפקד מה אשיבנו : טו הלא-בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד : טז אם-אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה : יז ואכל פתי לבדי ולא-אכל יתום ממנה : יח כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה : יט אם-אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון : כ אם-לא ברכוני חלציו ומגז כבשי יתחמם : כא אם-הניפותי על-יתום ידי כי-אראה בשער עזרתי : כב כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר : כג כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל : כד אםשמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי : כה אם-אשמח כי-רב חילי וכי-כביר מצאה ידי : כו אם-אראה אור כי יהל וירח יקר הלך : כז ויפת במתר לבי ותשק ידי לפי : כח גם-הוא עון פלילי כי-כחשתי לאל ממעל : כט אם-אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי-מצאו רע : ל ולא-נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו : לא אם-לא אמרו מתי אהלי מי-יתן מבשרו לא נשבע : לב בחוץ לא-ילין גר דלתי לארח אפתח : לג אם-כמיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני : לד כי אערוץ המון רבה ובוז-משפחות יחתני ואדם לא-אצא פתח : לה מי יתן-לי ישעתי : טז ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני ימי-עני : יז לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון : יח ברב-כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני : יט הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר : כ אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן בי : כא תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני : כב תשאני אל-רוח תרכיבני ותמגגני תושיה : כג כי-ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל-חי : כד אך לא-בעי ישלח-יד אם-בפידו להן שוע : כה אם-לא בכיתי לקשה-יום עגמה נפשי לאביון : כו כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל : כז מעי רתחו ולאדמו קדמני ימי-עני : כח קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע : כט אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה : ל עורי שחר מעלי ועצמי-חרה מני-חרב : לא ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר