עמוד:716

פרק כח א כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו : ב ברזל מעפר יקח ואבן יצוק נחושה : ג קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות : ד פרץ נחל מעם-גר הנשכחים מני-רגל דלו מאנוש נעו : ה ארץ ממנה יצא-לחם ותחתיה נהפך כמו-אש : ו מקום-ספיר אבניה ועפרת זהב לו : ז נתיב לא-ידעו עיט ולא שזפתו עין איה : ח לא-הדריכהו בני-שחץ לאעדה עליו שחל : ט בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים : י בצורות יארים בקע וכל-יקר ראתה עינו : יא מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור : יב והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה : יג לא-ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים : יד תהום אמר לא בי-היא וים אמר אין עמדי : טו לא-יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה : טז לא-תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר : יז לא-יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי-פז : יח ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים : יט לא-יערכנה פטדת-כוש בכתם טהור לא תסלה : כ והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה : כא ונעלמה מעיני כל-חי ומעוף השמים נסתרה : כב אבדון פרק כז א ויסף איוב שאת משלו ויאמר : ב חי-אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי : ג כי-כל-עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי : ד אם-תדברנה שפתי עולה ולשוני אם-יהגה רמיה : ה חלילה לי אם-אצדיק אתכם עד-אגוע לא-אסיר תמתי ממני : ו בצדקתי החזקתי ולא ארפה לאיחרף לבבי מימי : ז יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול : ח כי מה-תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו : ט הצעקתו ישמע אל כי-תבוא עליו צרה : י אם-על-שדי יתענג יקרא אלוה בכל-עת : יא אורה אתכם ביד-אל אשר עם-שדי לא אכחד : יב הן-אתם כלכם חזיתם ולמה-זה הבל תהבלו : יג זה חלק-אדם רשע עם-אל ונחלת עריצים משדי יקחו : יד אםירבו בניו למו-חרב וצאצאיו לא ישבעו-לחם : טו שרידיו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה : טז אם-יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש : יז יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק : יח בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר : יט עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו : כ תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה : כא ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו : כב וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח : כג ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו : בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב : יג ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח : יד הןאלה קצות דרכיו ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורותיו מי יתבונן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר