עמוד:709

פרק יד א אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע-רגז : ב כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד : ג אףעל-זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך : ד מי-יתן טהור מחמא לא אחד : ה אם חרוצים ימיו מספר-חדשיו אתך חקיו עשית ולא יעבור : ו שעה מעליו ויחדל עד-ירצה כשכיר יומו : ז כי יש לעץ תקוה אם-יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל : ח אם-יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו : ט מריח מים יפרח ועשה קציר כמו-נטע : י וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו : יא אזלו-מים מני-ים ונהר יחרב ויבש : יב ואיש שכב ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו ולא-יערו משנתם : יג מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק ותזכרני : יד אם-ימות גבר היחיה כל-ימי צבאי איחל עד-בוא חליפתי : טו תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף : טז כי-עתה צעדי תספור לא-תשמור על-חחאתי : יז חתם בצרור פשעי ותטפל על-עוני : יח ואולם הר-נופל יבול וצור יעתק ממקמו : יט אבנים שחקו מים תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש האבדת : כ תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו פרק יג א הן-כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה : ב כדעתכם ידעתי גם-אני לא-נפל אנכי מכם : ג אולם אני אל-שדי אדבר והוכח אל-אל אחפץ : ד ואולם אתם טפלי-שקר רפאי אלל כלכם : ה מי-יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה : ו שמעו-נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו : ז הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה : ח הפניו תשאון אם-לאל תריבון : ט הטוב כי-יחקר אתכם אם-כהתל באנוש תהתלו בו : י הוכח יוכיח אתכם אם-במתר פנים תשאון : יא הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם : יב זכרניכם משלי-אפר לגבי-חמר גביכם : יג החרישו ממני ואדברה-אני ויעבר עלי מה : יד על-מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי : טו הן יקטלני לו איחל אך-דרכי אל-פניו אוכיח : טז גם-הוא-לי לישועה כי-לא לפניו חנף יבוא : יז שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם : יח הנה-נא ערכתי משפט ידעתי כי-אני אצדק : יט מי-הוא יריב עמדי כי-עתה אחריש ואגוע : כ אך-שתים אל-תעש עמדי אז מפניך לא אמתר : כא כפך מעלי הרחק ואמתך אל-תבעתני : כב וקרא ואנכי אענה או-אדבר והשיבני : כג כמה לי עונות וחחאות פשעי וחחאתי הדיעני : כד למה-פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך : כה העלה נדף תערוץ ואת-קש יבש תרדף : כו כי-תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי : כז ותשם במד רגלי ותשמור כל-ארחותי על-שרשי רגלי תתחקה : כח והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר