עמוד:707

פרק י א נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי : ב אמר אל-אלוה אל-תרשיעני הודיעני על מה-תריבני : ג הטוב לך כי-תעשק כי-תמאס יגיע כפיך ועל-עצת רשעים הופעת : ד העיני בשר לך אם-כראות אנוש תראה : ה הכימי אנוש ימיך אם-שנותיך כימי גבר : ו כי-תבקש לעוני ולחחאתי תדרוש : ז על-דעתך כי-לא ארשע ואין מידך מציל : ח ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני : ט זכר-נא כי-כחמר עשיתני ואל-עפר תשיבני : י הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני : יא עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני : יב חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי : יג ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי-זאת עמך : יד אם-חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני : טו אם-רשעתי אללי לי וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון וראה עניי : טז ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא-בי : יז תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי : יח ולמה מרחם הוצאתני אגוע ועין לא-תראני : יט כאשר לא-הייתי אהיה מבטן לקבר אובל : כ הלא-מעט ימי וחדל ושית ממני ואבליגה מעט : כא בטרם אלך ולא אשוב אל-ארץ חשך וצלמות : כב ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו-אפל : אפו תחתיו שחחו עזרי רהב : יד אף כי-אנכי אעננו אבחרה דברי עמו : טו אשר אם-צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן : טז אם-קראתי ויענני לא-אאמין כי-יאזין קולי : יז אשר-בשערה ישופני והרבה פצעי חנם : יח לא-יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים : יט אם-לכח אמיץ הנה ואם-למשפט מי יועידני : כ אם-אצדק פי ירשיעני תם-אני ויעקשני : כא תם-אני לאאדע נפשי אמאס חיי : כב אחת היא על-כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה : כג אם-שוט ימית פתאם לממת נקים ילעג : כד ארץ נתנה ביד-רשע פני-שפטיה יכמה אם-לא אפוא מי-הוא : כה וימי קלו מני-רץ ברחו לא-ראו טובה : כו חלפו עם-אניות אבה כנשר יטוש עלי-אכל : כז אם-אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה : כח יגרתי כל-עצבתי ידעתי כי-לא תנקני : כט אנכי ארשע למה-זה הבל איגע : ל אם-התרחצתי במי-שלג והזכותי בבר כפי : לא אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי : לב כי-לא-איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט : לג לא יש-בינינו מוכיח ישת ידו על-שנינו : לד יסר מעלי שבטו ואמתו אל-תבעתני : לה אדברה ולא איראנו כי לא-כן אנכי עמדי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר