עמוד:701

פרק לא א דברי למואל מלך משא אשר-ימרתו אמו : ב מה-ברי ומה-בר-בטני ומה בר-נדרי : ג אלתתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין : ד אל למלכים למואל אל למלכים שתו-יין ולרוזנים אי שכר : ה פן-ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל-בני-עני : ו תנו-שכר לאובד ויין למרי נפש : ז ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר-עוד : ח פתח-פיך לאלם אל-דין כל-בני חלוף : ט פתח-פיך שפט-צדק ודין עני ואביון : י אשת-חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה : יא בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר : יב גמלתהו טוב ולא-רע כל ימי חייה : יג דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה : יד היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה : טו ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה : טז זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטעה כרם : יז חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה : יח טעמה כי-טוב סחרה לא-יכבה בלילה נרה : יט ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך : כ כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון : כא לאתירא לביתה משלג כי כל-ביתה לבש שנים : כב מרבדים עשתה-לה שש וארגמן לבושה : כג נודע בשערים בעלה בשבתו עם-זקני-ארץ : כד סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני : כה עז-והדר לבושה ותשחק ליום אחרון : כו פיה פתחה בחכמה ותורת-חסד על-לשונה : כז צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל : כח קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה : כט רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנה : ל שקר החן והבל היפי אשה יראת-יהוה היא תתהלל : לא תנו-לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה : אם יקרוה ערבי-נחל ויאכלוה בני-נשר : יח שלשה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים : יט דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך-אניה בלב-ים ודרך גבר בעלמה : כ כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא-פעלתי און : כא תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא-תוכל שאת : כב תחת-עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע-לחם : כג תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי-תירש גברתה : כד ארבעה הם קטני-ארץ והמה חכמים מחכמים : כה הנמלים עם לא-עז ויכינו בקיץ לחמם : כו שפנים עם לא-עצום וישימו במלע ביתם : כז מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו : כח שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך : כט שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת : ל ליש גבור בבהמה ולא-ישוב מפני-כל : לא זרזיר מתנים או-תיש ומלך אלקום עמו : לב אם-נבלת בהתנשא ואם-זמות יד לפה : לג כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ-אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר