עמוד:700

פרק ל א דברי אגור בן-יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל : ב כי בער אנכי מאיש ולא-בינת אדם לי : ג ולא-למדתי חכמה ודעת קדשים אדע : ד מי עלה-שמים וירד מי אסףרוח בחפניו מי צרר-מים בשמלה מי הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו כי תדע : ה כל-אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו : ו אל-תוסף על-דבריו פן-יוכיח בך ונכזבת : ז שתים שאלתי מאתך אל-תמנע ממני בטרם אמות : ח שוא ודבר-כזב הרחק ממני ראש ועשר אל-תתן-לי הטריפני לחם חקי : ט פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן-אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי : י אל-תלשן עבד אל-אדניו פן-יקללך ואשמת : יא דור אביו יקלל ואת-אמו לא יברך : יב דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ : יג דור מה-רמו עיניו ועפעפיו ינשאו : יד דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם : טו לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא-אמרו הון : טז שאול ועצר רחם ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון : יז עין תלעג לאב ותבוז ליקהת- פרק כט א איש תוכחות מקשה-ערף פתע ישבר ואין מרפא : ב ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם : ג איש-אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד-הון : ד מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה : ה גבר מחליק על-רעהו רשת פורש על-פעמיו : ו בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח : ז ידע צדיק דין דלים רשע לא-יבין דעת : ח אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף : ט איש-חכם נשפט את-איש אויל ורגז ושחק ואין נחת : י אנשי דמים ישנאו-תם וישרים יבקשו נפשו : יא כל-רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה : יב משל מקשיב על-דבר-שקר כל-משרתיו רשעים : יג רש ואיש תככים נפגשו מאיר-עיני שניהם יהוה : יד מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון : טו שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו : טז ברבות רשעים ירבה-פשע וצדיקים במפלתם יראו : יז ימר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך : יח באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו : יט בדברים לאיוסר עבד כי-יבין ואין מענה : כ חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו : כא מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון : כב איש-אף יגרה מדון ובעל חמה רב-פשע : כג גאות אדם תשפילנו ושפל-רוח יתמך כבוד : כד חולק עם-גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד : כה חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב : כו רבים מבקשים פני-מושל ומיהוה משפטאיש : כז תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר-דרך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר