עמוד:699

פרק כח א נסו ואין-רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח : ב בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך : ג גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם : ד עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם : ה אנשי-רע לא-יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל : ו טוב-רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר : ז נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו : ח מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו : ט מסיר אזנו משמע תורה גם-תפלתו תועבה : י משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא-יפול ותמימים ינחלו-טוב : יא חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו : יב בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם : יג מכמה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם : יד אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה : טו ארי-נהם ודב שוקק משל רשע על עם-דל : טז נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנא בצע יאריך ימים : יז אדם עשק בדם-נפש עד-בור ינוס אל-יתמכו-בו : יח הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת : יט עבד אדמתו ישבע-לחם ומרדף רקים ישבע-ריש : כ איש אמונות רב-ברכות ואץ להעשיר לא ינקה : כא הכר-פנים לא-טוב ועל-פת-לחם יפשע-גבר : כב נבהל להון איש רע עין ולא-ידע כי-חסר יבאנו : כג מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון : כד גוזל אביו ואמו ואמר אין-פשע חבר הוא לאיש משחית : כה רחב-נפש יגרה מדון ובוטח על-יהוה ידשן : כו בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט : כז נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב-מארות : כח בקום רשעים ימתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים : טורד ביום סגריר ואשת מדינים נשתוה : טז צפניה צפן-רוח ושמן ימינו יקרא : יז ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני-רעהו : יח נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד : יט כמים הפנים לפנים כן לב-האדם לאדם : כ שאול ואבדו לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה : כא מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו : כב אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא-תסור מעליו אולתו : כג ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים : כד כי לא לעולם חסן ואם-נזר לדור ודור : כה גלה חציר ונראה-דשא ונאספו עשבות הרים : כו כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים : כז ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר