עמוד:697

פרק כה א גם-אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה : ב כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר : ג שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר : ד הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי : ה הגו רשע לפני-מלך ויכון בצדק כסאו : ו אל-תתהדר לפני-מלך ובמקום גדלים אל-תעמד : ז כי טוב אמר-לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך : ח אל-תצא לרב מהר פן מה-תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך : ט ריבך ריב אתרעך וסוד אחר אל-תגל : י פן-יחמדך שמע ודבתך לא תשוב : יא תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על-אפניו : יב נזם זהב וחלי-כתם מוכיח חכם על-אזן שמעת : יג כצנת-שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב : יד נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתתשקר : טו בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר-גרם : טז דבש מצאת אכל דיך פןתשבענו והקאתו : יז הקר רגלך מבית רעך פן-ישבעך ושנאך : יח מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר : יט שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה : כ מעדה בגד ביום קרה חמץ על-נתר ושר בשרים על לב-רע : כא אם-רעב שנאך האכלהו לחם ואםצמא השקהו מים : כב כי גחלים אתה חתה על-ראשו ויהוה ישלם-לך : כג רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר : כד טוב שבת על-פנת-גג מאשת מדינים ובית חבר : כה מים קרים על-נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק : כו מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט בנפל אויבך אל-תשמח ובכשלו אל-יגל לבך : יח פן-יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו : יט אל-תתחר במרעים אל-תקנא ברשעים : כ כי לא-תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך : כא ירא-את-יהוה בני ומלך עם-שונים אל-תתערב : כב כי-פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע : כג גם-אלה לחכמים הכר-פנים במשפט בל-טוב : כד אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים : כה ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת-טוב : כו שפתים ישק משיב דברים נכחים : כז הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך : כח אל-תהי עד-חנם ברעך והפתית בשפתיך : כט אל-תאמר כאשר עשה-לי כן אעשה-לו אשיב לאיש כפעלו : ל על-שדה איש-עצל עברתי ועל-כרם אדם חסר-לב : לא והנה עלה כלו קמשונים כמו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה : לב ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר : לג מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב : לד ובא-מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר