עמוד:695

פרק כג א כי-תשב ללחום את-מושל בין תבין את-אשר לפניך : ב ושמת שכין בלעך אם-בעל נפש אתה : ג אל-תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים : ד אל-תיגע להעשיר מבינתך חדל : ה פרק כב א נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב : ב עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה : ג ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברו ונענשו : ד עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים : ה צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם : ו חנך לנער על-פי דרכו גם כי-יזקין לא-יסור ממנה : ז עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה : ח זורע עולה יקצר-און ושבט עברתו יכלה : ט טוב-עין הוא יברך כי-נתן מלחמו לדל : י גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון : יא אהב טהר-לב חן שפתיו רעהו מלך : יב עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד : יג אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח : יד שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפל-שם : טו אולת קשורה בלב-נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו : טז עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אךלמחסור : יז הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי : יח כי-נעים כי-תשמרם בבטנך יכנו יחדו על-שפתיך : יט להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף-אתה : כ הלא כתבתי לך שלישים במועצת ודעת : כא להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך : כב אל-תגזל-דל כי דל-הוא ואל-תדכא עני בשער : כג כי-יהוה יריב ריבם וקבע את-קבעיהם נפש : כד אל-תתרע את-בעל אף ואת-איש חמות לא תבוא : כה פן-תאלף ארחתיו ולקחת מוקש לנפשך : כו אל-תהי בתקעי-כף בערבים משאות : כז אם-אין-לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך : כח אל-תמג גבול עולם אשר עשו אבותיך : כט חזית איש מהיר במלאכתו לפני-מלכים יתיצב בל-יתיצב לפני חשכים : מאשת מדינים וכעס : כ אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו : כא רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד : כב עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה : כג שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו : כד זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון : כה תאות עצל תמיתנו כי-מאנו ידיו לעשות : כו כל-היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך : כז זבח רשעים תועבה אף כי-בזמה יביאנו : כח עד-כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר : כט העז איש רשע בפניו וישר הוא יבין דרכו : ל אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה : לא סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר