עמוד:688

פרק יא א מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו : ב בא-זדון ויבא קלון ואת-צנועים חכמה : ג תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם : ד לא-יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות : ה צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע : ו צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו : ז במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה : ח צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו : ט בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו : י בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה : יא בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס : יב בז-לרעהו חסרלב ואיש תבונות יחריש : יג הולך רכיל מגלה-מוד ונאמן-רוח מכמה דבר : יד באין תחבלות יפל-עם ותשועה ברב יועץ : טו רע-ירוע כי-ערב זר ושנא תקעים בוטח : טז אשת-חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו-עשר : יז גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי : יח רשע עשה פעלת-שקר וזרע צדקה שכר אמת : יט כן-צדקה לחיים ומרדף רעה למותו : כ תועבת יהוה עקשי-לב ורצונו תמימי דרך : כא יד ליד לא-ינקה ! ע וזרע צדיקים נמלט : כב נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם : כג תאות צדיקים אך-טוב תקות רשעים עברה : כד יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך-למחסור : כה נפש-ברכה תדשן ומרוה גם-הוא יורא : כו מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר : כז שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו : כח בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו : כט עוכר ביתו ינחלרוח ועבד אויל לחכם-לב : ל פרי-צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם : לא הן צדיק בארץ ישלם אף כי-רשע וחוטא : ואוילים בחסר-לב ימותו : כב ברכת יהוה היא תעשיר ולא-יוסף עצב עמה : כג כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה : כד מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן : כה כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם : כו כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו : כז יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה : כח תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד : כט מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און : ל צדיק לעולם בל-ימוט ורשעים לא ישכנו-ארץ : לא פי-צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת : לב שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר