עמוד:687

פרק י א משלי שלמה פ בן חכם ישמח-אב ובן כסיל תוגת אמו : ב לא-יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות : ג לא-ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף : ד ראש עשה כףרמיה ויד חרוצים תעשיר : ה אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש : ו ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכמה חמס : ז זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב : ח חכם-לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט : ט הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע : י קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט : יא מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכמה חמס : יב שנאה תעורר מדנים ועל כל-פשעים תכמה אהבה : יג בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר-לב : יד חכמים יצפנו-דעת ופי-אויל מחתה קרבה : טו הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם : טז פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחחאת : יז ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה : יח מכמה שנאה שפתי-שקר ומוצא דבה הוא כסיל : יט ברב דברים לא יחדל-פשע וחשך שפתיו משכיל : כ כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט : כא שפתי צדיק ירעו רבים פרק ט א חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה : ב טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה : ג שלחה נערתיה תקרא על-גפי מרמי קרת : ד מי-פתי יסר הנה חסר-לב אמרה לו : ה לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי : ו עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה : ז יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו : ח אל-תוכח לץ פן-ישנאך הוכח לחכם ויאהבך : ט תן לחכם ויחכם-עוד הודע לצדיק ויוסף לקח : י תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה : יא כיבי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים : יב אם-חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא : יג אשת כסילות המיה פתיות ובל-ידעה מה : יד וישבה לפתח ביתה על-כמא מרמי קרת : טו לקרא לעברי-דרך המישרים ארחותם : טז מי-פתי יסר הנה וחסר-לב ואמרה לו : יז מים-גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם : יח ולא-ידע כי-רפאים שם בעמקי שאול קראיה : תהום : כט בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו בחוקו מוסדי ארץ : ל ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל-עת : לא משחקת בתבל ארצו ושעשעי את-בני אדם : לב ועתה בנים שמעו-לי ואשרי דרכי ישמרו : לג שמעו מוסר וחכמו ואל-תפרעו : לד אשרי אדם שמע לי לשקד על-דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי : לה כי מצאי מצא חיים ויפק רצון מיהוה : לו וחטאי חמס נפשו כל-משנאי אהבו מות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר