עמוד:686

פרק ח א הלא-חכמה תקרא ותבונה תתן קולה : ב בראש-מרומים עלי-דרך בית נתיבות נצבה : ג ליד-שערים לפי-קרת מבוא פתחים תרנה : ד אליכם אישים אקרא וקולי אל-בני אדם : ה הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב : ו שמעו כי-נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים : ז כי-אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע : ח בצדק כל-אמרי-פי אין בהם נפתל ועקש : ט כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת : י קחו-מוסרי ואל-כסף ודעת מחרוץ נבחר : יא כי-טובה חכמה מפנינים וכל-חפצים לא ישוו-בה : יב אני-חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא : יג יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי : יד לי-עצה ותושיה אני בינה לי גבורה : טו בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק : טז בי שרים ישרו ונדיבים כלשפטי צדק : יז אני אהבי אהב ומשחרי ימצאנני : יח עשר-וכבוד אתי הון עתק וצדקה : יט טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר : כ בארח-צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט : כא להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא : כב יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז : כג מעולם נמכתי מראש מקדמי-ארץ : כד באין-תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי-מים : כה בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי : כו עד-לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל : כז בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על-פני תהום : כח באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה : ו כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי : ז וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר-לב : ח עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד : ט בנשףבערב יום באישון לילה ואפלה : י והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב : יא המיה היא וסררת בביתה לא-ישכנו רגליה : יב פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל-פנה תארב : יג והחזיקה בו ונשקה-לו העזה פניה ותאמר לו : יד זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי : טו על-כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך : טז מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים : יז נפתי משכבי מר אהלים וקנמון : יח לכה נרוה דדים עד-הבקר נתעלסה באהבים : יט כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק : כ צרור-הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו : כא החתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו : כב הולך אחריה פתאם כשור אלטבח יבוא וכעכס אל-מוסר אויל : כג עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל-פח ולא-ידע כיבנפשו הוא : כד ועתה בנים שמעו-לי והקשיבו לאמרי-פי : כה אל-ישט אל-דרכיה לבך אל-תתע בנתיבותיה : כו כי-רבים חללים הפילה ועצמים כל-הרגיה : כז דרכי שאול ביתה ירדות אל-חדרי-מות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר