עמוד:685

פרק ז א בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך : ב שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך : ג קשרם על-אצבעתיך כתבם על-לוח לבך : ד אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא : ה לשמרך פרק ו א בני אם-ערבת לרעך תקעת לזר כפיך : ב נוקשת באמרי-פיך נלכדת באמרי-פיך : ג עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף-רעך לך התרפס ורהב רעיך : ד אל-תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך : ה הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש : ו לך-אל-נמלה עצל ראה דרכיה וחכם : ז אשר אין-לה קצין שטר ומשל : ח תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה : ט עד-מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך : י מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב : יא ובא-כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן : יב אדם בליעל איש און הולך עקשות פה : יג קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו : יד תהפכות בלבו חרש רע בכל-עת מדינים ישלח : טו על-כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא : טז שש-הנה שנא יהוה ושבע תועבת נפשו : יז עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם-נקי : יח לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה : יט יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים : כ נצר בני מצות אביך ואל-תחש תורת אמך : כא קשרם על-לבך תמיד ענדם על-גרגרתך : כב בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך : כג כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר : כד לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה : כה אל-תחמד יפיה בלבבך ואל-תקחך בעפעפיה : כו כי בעד-אשה זונה עד-ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד : כז היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה : כח אם-יהלך איש על-הגחלים ורגליו לא תכוינה : כט כן הבא אל-אשת רעהו לא ינקה כל-הנגע בה : ל לא-יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב : לא ונמצא ישלם שבעתים את-כל-הון ביתו יתן : לב נאף אשה חסר-לב משחית נפשו הוא יעשנה : לג נגע-וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה : לד כי-קנאה חמת-גבר ולא-יחמול ביום נקם : לה לא-ישא פני כל-כפר ולא-יאבה כי תרבה-שחד : מים : יז יהיו-לך לבדך ואין לזרים אתך : יח יהי-מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך : יט אילת אהבים ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת באהבתה תשגה תמיד : כ ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה : כא כי נכח עיני יהוה דרכי-איש וכל-מעגלתיו מפלס : כב עוונותיו ילכדנו את-הרשע ובחבלי חחאתו יתמך : כג הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר