עמוד:683

פרק ג א בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך : ב כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך : ג חסד ואמת אל-יעזבך קשרם על-גרגרותיך כתבם על-לוח לבך : ד ומצא-חן ושכל-טוב בעיני אלהים ואדם : ה בטח אל-יהוה בכל-לבך ואל-בינתך אל-תשען : ו בכל-דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך : ז אל-תהי חכם בעיניך ירא את-יהוה וסור מרע : ח רפאות תהי לש ! ך ושקוי לעצמותיך : ט כבד את-יהוה מהונך ומראשית כל-תבואתך : י וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו : יא מוסר יהוה בני אל-תמאס ואל-תקץ בתוכחתו : יב כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את-בן ירצה : יג אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה : יד כי טוב סחרה ממחר-כסף ומחרוץ תבואתה : טו יקרה היא מפנינים וכל-חפציך לא ישוובה : טז ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד : יז דרכיה דרכי-נעם וכל-נתיבותיה שלום : יח עץ-חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר : יט יהוה בחכמה יסד-ארץ כונן שמים בתבונה : כ בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו-טל : כא בני אל-ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה : כב ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך : כג אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף : כד אם-תשכב לא-תפחד ושכבת וערבה שנתך : כה אל-תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא : כו כי-יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד : כז אל-תמנע-טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות : כח אל-תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך : כט אל-תחרש על-רעך רעה והוא-יושב לבטח אתך : ל אל-תריב עם-אדם חנם אם-לא גמלך רעה : לא אל-תקנא באיש חמס ואל-תבחר בכל-דרכיו : לב כי תועבת יהוה נלוז ואת-ישרים סודו : לישרים תושיה מגן להלכי תם : ח לנצר ארחות משפט ודרך חסידיו ישמר : ט אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל-מעגל-טוב : י כי-תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם : יא מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה : יב להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות : יג העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי-חשך : יד השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע : טו אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם : טז להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה : יז העזבת אלוף נעוריה ואת-ברית אלהיה שכחה : יח כי שחה אל-מות ביתה ואל-רפאים מעגלתיה : יט כל-באיה לא ישובון ולא-ישיגו ארחות חיים : כ למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר : כא כי-ישרים ישכנו-ארץ ותמימים יותרו בה : כב ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים ימחו ממנה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר