עמוד:682

פרק ב א בני אם-תקח אמרי ומצותי תצפן אתך : ב להקשיב לחכמה אזנך תחה לבך לתבונה : ג כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך : ד אם-תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה : ה אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא : ו כי-יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה : ז יצפן פרק א א משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל : ב לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה : ג לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים : ד לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה : ה ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה : ו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם : ז יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו : ח שמע בני מוסר אביך ואל-תחש תורת אמך : ט כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך : י בני אם-יפתוך חחאים אל-תבא : יא אםיאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם : יב נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור : יג כל-הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל : יד גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו : טו בני אל-תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם : טז כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפךדם : יז כי-חנם מזרה הרשת בעיני כל-בעל כנף : יח והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם : יט כן ארחות כל-בצע בצע את-נפש בעליו יקח : כ חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה : כא בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר : כב עד-מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו-דעת : כג תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם : כד יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב : כה ותפרעו כל-עצתי ותוכחתי לא אביתם : כו גם-אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם : כז בבא כשואה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה : כח אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני : כט תחת כי-שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו : ל לא-אבו לעצתי נאצו כלתוכחתי : לא ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו : לב כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם : לג ושמע לי ישכן-בטח ושאנן מפחד רעה : משלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר