עמוד:680

פרק קמט א הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים : ב ישמח ישראל בעשיו בני-ציון יגילו במלכם : ג יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו-לו : ד כי-רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה : ה יעלזו חסידים בכבוד ירננו על-משכבותם : ו רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם : ז לעשות נקמה בגוים תוכחת בל-אמים : ח לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל : ט לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה : פרק קמח א הללו יה הללו את-יהוה מן-השמים הללוהו במרומים : ב הללוהו כל-מלאכיו הללוהו כל-צבאיו : ג הללוהו שמש וירח הללוהו כל-כוכבי אור : ד הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים : ה יהללו את-שם יהוה כי הוא צוה ונבראו : ו ויעמידם לעד לעולם חקנתן ולא יעבור : ז הללו את-יהוה מן-הארץ תנינים וכל-תהמות : ח אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו : ט ההרים וכל-גבעות עץ פרי וכל-ארזים : י החיה וכל-בהמה רמש וצפור כנף : יא מלכי-ארץ וכל-לאמים שרים וכל-שפטי ארץ : יב בחורים וגם-בתולות זקנים עם-נערים : יג יהללו את-שם יהוה כי-נשגב שמו לבדו הודו על-ארץ ושמים : יד וירם קרן לעמו תהלה לכל-חסידיו לבני ישראל עם-קרבו הללו-יה : פרק קמז א הללו יה כי-טוב זמרה אלהינו כי-נעים נאוה תהלה : ב בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס : ג הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם : ד מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא : ה גדול אדונינו ורב-כח לתבונתו אין מספר : ו מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי-ארץ : ז ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור : ח המכמה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר : ט נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו : י לא בגבורת המוס יחפץ לא-בשוקי האיש ירצה : יא רוצה יהוה את-יראיו את-המיחלים לחסדו : יב שבחי ירושלם את-יהוה הללי אלהיך ציון : יג כי-חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך : יד השםגבולך שלום חלב חחים ישביעך : טו השלח אמרתו ארץ עד-מהרה ירוץ דברו : טז הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר : יז משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד : יח ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו-מים : יט מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל : כ לא עשה כן לכל-גוי ומשפטים בל-ידעום הללו-יה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר