עמוד:679

פרק קמו א הללו-יה הללי נפשי את-יהוה : ב אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי : ג אל-תבטחו בנדיבים בבן-אדם שאין לו תשועה : ד תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו : ה אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על-יהוה אלהיו : ו עשה שמים וארץ את-הים ואת-כלאשר-בם השמר אמת לעולם : ז עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים : ח יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים : ט יהוה שמר את-גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות : י ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו-יה : פרק קמה א תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד : ב בכל-יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד : ג גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר : ד דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו : ה הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה : ו ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתך אספרנה : ז זכר רב-טובך יביעו וצדקתך ירננו : ח חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל-חסד : ט טוב-יהוה לכל ורחמיו על-כל-מעשיו : י יודוך יהוה כל-מעשיך וחסידיך יברכוכה : יא כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו : יב להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו : יג מלכותך מלכות כל-עלמים וממשלתך בכל-דור ודור : יד סומך יהוה לכל-הנפלים וזוקף לכל-הכפופים : טו עיני-כל אליך ישברו ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו : טז פותח את-ידך ומשביע לכל-חי רצון : יז צדיק יהוה בכל-דרכיו וחסיד בכל-מעשיו : יח קרוב יהוה לכל-קראיו לכל אשר יקראהו באמת : יט רצון-יראיו יעשה ואת-שועתם ישמע ויושיעם : כ שומר יהוה את-כל-אהביו ואת כל-הרשעים ישמיד : כא תהלת יהוה ידבר-פי ויברך כל-בשר שם קדשו לעולם ועד : אזמרה-לך : י הנותן תשועה למלכים הפוצה את-דוד עבדו מחרב רעה : יא פצני והצילני מיד בני-נכר אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר : יב אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחחבות תבנית היכל : יג מזוינו מלאים מפיקים מזן אל-זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו : יד אלופינו מסבלים אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו : טו אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר