עמוד:678

פרק קמג א מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל-תחנוני באמנתך ענני בצדקתך : ב ואל-תבוא במשפט את-עבדך כי לא-יצדק לפניך כל-חי : ג כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם : ד ותתעחף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי : ה זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל-פעלך במעשה ידיך אשוחח : ו פרשתי ידי אליך נפשי כארץ-עיפה לך סלה : ז מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל-תסתר פניך ממני ונמשלתי עם-ירדי בור : ח השמיעני בבקר חסדך כי-בך בטחתי הודיעני דרך-זו אלך כי-אליך נשאתי נפשי : ט הצילני מאיבי יהוה אליך כמתי : י למדני לעשות רצונך כי-אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור : יא למען-שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי : יב ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל-צררי נפשי כי אני עבדך : פרק קמד א לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה : ב חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי : ג יהוה מה-אדם ותדעהו בן-אנוש ותחשבהו : ד אדם להבל דמה ימיו כצל עובר : ה יהוה הט-שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו : ו ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם : ז שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר : ח אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר : ט אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל-תער נפשי : ט שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און : י יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד-אעבור : פרק קמב א משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה : ב קולי אל-יהוה אזעק קולי אל-יהוה אתחנן : ג אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד : ד בהתעחף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח-זו אהלך טמנו פח לי : ה הביט ימין וראה ואין-לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי : ו זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים : ז הקשיבה אל-רנתי כי-דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני : ח הוציאה ממסגר נפשי להודות את-שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר