עמוד:677

פרק קמא א מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי-לך : ב תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת-ערב : ג שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על-דל שפתי : ד אל-תט-לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את-אישים פעלי-און ובל-אלחם במנעמיהם : ה יהלמניצדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל-יני ראשי כי-עוד ותפלתי ברעותיהם : ו נשמטו בידי-סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו : ז כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול : ח כי פרק קמ א למנצח מזמור לדוד : ב חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני : ג אשר חשבו רעות בלב כל-יום יגורו מלחמות : ד שננו לשונם כמו-נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה : ה שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי : ו טמנוגאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל מקשים שתו-לי סלה : ז אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני : ח יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק : ט אל-תתן יהוה מאויי רשע זממו אל-תפק ירומו סלה : י ראש מסבי עמל שפתימו יכממו : יא ימוטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל-יקומו : יב איש לשון בל-יכון בארץ איש-חמס רע יצודנו למדחפת : יג ידעתי כי-יעשה יהוה דין עני משפט אבינים : יד אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את-פניך : וקדם צרתני ותשת עלי כפכה : ו פליאה דעת ממני נשגבה לא-אוכל לה : ז אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח : ח אם-אמק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך : ט אשא כנפי-שחר אשכנה באחרית ים : י גם-שם ידך תנחני ותאחזני ימינך : יא ואמר אך-חשך ישופני ולילה אור בעדני : יב גם-חשך לא-יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה : יג כי-אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי : יד אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד : טו לא-נכחד עצמי ממך אשר-עשיתי במתר רקמתי בתחתיות ארץ : טז גלמי ראו עיניך ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולו אחד בהם : יז ולי מה-יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם : יח אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך : יט אם-תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני : כ אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך : כא הלוא-משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט : כב תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי : כג חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי : כד וראה אם-דרך-עצב בי ונחני בדרך עולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר