עמוד:673

פרק קכח א שיר המעלות אשרי כל-ירא יהוה ההלך בדרכיו : ב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך : ג אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך : ד הנה כי-כן יברך גבר ירא יהוה : ה יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך : ו וראה-בנים לבניך שלום על-ישראל : פרק קכט א שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר-נא ישראל : ב רבת צררוני מנעורי גם לא-יכלו לי : ג על-גבי חרשו חרשים האריכו למעניתם : ד יהוה צדיק קצץ עבות רשעים : ה יבשו וימגו אחור כל שנאי ציון : ו יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש : ז שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר : ח ולא אמרו העברים ברכת-יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה : פרק קכז א שיר המעלות לשלמה אם-יהוה לא-יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם-יהוה לא-ישמר-עיר שוא שקד שומר : ב שוא לכם משכימי קום מאחרי-שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא : ג הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן : ד כחצים ביד-גבור כן בני הנעורים : ה אשרי הגבר אשר מלא את-אשפתו מהם לא-יבשו כי-ידברו את-אויבים בשער : פרק קכה א שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב : ב ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד-עולם : ג כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לאישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם : ד היטיבה יהוה לחובים ולישרים בלבותם : ה והמחים עקלקלותם יוליכם יהוה את-פעלי האון שלום על-ישראל : פרק קכו א שיר המעלות בשוב יהוה את-שיבת ציון היינו כחלמים : ב אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם-אלה : ג הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים : ד שובה יהוה את-שביתנו כאפיקים בנגב : ה הזרעים בדמעה ברנה יקצרו : ו הלוך ילך ובכה נשא משך-הזרע בא-יבוא ברנה נשא אלמתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר