עמוד:672

פרק קכג א שיר המעלות אליך נשאתי את-עיני הישבי בשמים : ב הנה כעיני עבדים אל-יד אדוניהם כעיני שפחה אל-יד גברתה כן עינינו אל-יהוה אלהינו עד שיחננו : ג חננו יהוה חננו כי-רב שבענו בוז : ד רבת שבעה-לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים : פרק קגד א שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר-נא ישראל : ב לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם : ג אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו : ד אזי המים שטפונו נחלה עבר עלנפשנו : ה אזי עבר על-נפשנו המים הזידונים : ו ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם : ז נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו : ח עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ : פרק קכא א שיר למעלות אשא עיני אל-ההרים מאין יבא עזרי : ב עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ : ג אל-יתן למוט רגלך אל-ינום שמרך : ד הנה לא-ינום ולא יישן שומר ישראל : ה יהוה שמרך יהוה צלך על-יד ימינך : ו יומם השמש לא-יככה וירח בלילה : ז יהוה ישמרך מכל-רע ישמר את-נפשך : ח יהוה ישמר-צאתך ובואך מעתה ועד-עולם : פרק קכב א שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך : ב עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם : ג ירושלם הבנויה כעיר שחברה-לה יחדו : ד ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם יהוה : ה כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד : ו שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך : ז יהי-שלום בחילך שלוה בארמנותיך : ח למען אחי ורעי אדברה-נא שלום בך : ט למען בית-יהוה אלהינו אבקשה טוב לך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר