עמוד:671

פרק קכ א שיר המעלות אל-יהוה בצרתה לי קראתי ויענני : ב יהוה הצילה נפשי משפת-שקר מלשון רמיה : ג מה-יתן לך ומה-יסיף לך לשון רמיה : ד חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים : ה אויה-לי כי-גרתי משך שכנתי עם-אהלי קדר : ו רבת שכנה-לה נפשי עם שונא שלום : ז אני-שלום וכי אדבר המה למלחמה : יאיר מבין פתיים : קלא פי-פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי : קלב פנה-אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך : קלג פעמי הכן באמרתך ואל-תשלט-בי כל-און : קלד פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך : קלה פניך האר בעבדך ולמדני את-חקיך : קלו פלגי-מים ירדו עיני על לא-שמרו תורתך : קלז צדיק אתה יהוה וישר משפטיך : קלח צוית צדק עדתיך ואמונה מאד : קלט צמתתני קנאתי כי-שכחו דבריך צרי : קמ צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה : קמא צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי : קמב צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת : קמג צר-ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי : קמד צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה : קמה קראתי בכל-לב ענני יהוה חקיך אצרה : קמו קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך : קמז קדמתי בנשף ואשועה לדברך יחלתי : קמח קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך : קמט קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני : קנ קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו : קנא קרוב אתה יהוה וכלמצותיך אמת : קנב קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם : קנג ראה-עניי וחלצני כי-תורתך לא שכחתי : קנד ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני : קנה רחוק מרשעים ישועה כי-חקיך לא דרשו : קנו רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני : קנז רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי : קנח ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו : קנט ראה כי-פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני : קס ראש-דברך אמת ולעולם כל-משפט צדקך : קסא שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי : קסב שש אנכי על-אמרתך כמוצא שלל רב : קסג שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי : קסד שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך : קסה שלום רב לאהבי תורתך ואין-למו מכשול : קסו שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי : קסז שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד : קסח שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל-דרכי נגדך : קסט תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני : קע תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני : קעא תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך : קעב תען לשוני אמרתך כי כל-מצותיך צדק : קעג תהי-ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי : קעד תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי : קעה תחי-נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני : קעו תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר